2012 Pisa Matematik Testi Puanlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Azmi TURKAN, Selman UNER, Bulent Alci
1.933 487

Öz


Çalışma kapsamında 2012 Pisa Matematik Testi Puanlarının bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel bir çalışma olup, betimsel tarama desenindedir. Çalışma grubu PİSA’nın belirlemiş olduğu 12 istatistik bölge biriminden 56 il ve okul türlerine göre tabakalandırılarak toplam 170 okuldan seçkisiz yöntemle seçilen 4848 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veriler 2012 PISA matematik testi Türkiye uygulamasından elde edilmiştir. Veri seti PISA resmi web sitesinden alınmıştır. Veri analizi için SPSS.20 paket programı kapsamında “One-way Anova” ve “t-testi” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2012 Pisa Matematik Testine ilişkin başarı puanlarının cinsiyet, bilgisayarı ilk kullanma yaşı, anne çalışma durumu, evde bilgisayar olma, öğrencinin kendine ait odasının olma durumu, evde bulunan kitap sayısı değişkenleri açısından farklılık gösterdiği saptanmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12984/eed.68351

Referanslar


Acar, T. (2012). Türkiye’nin PISA 2009 Sonuçlarına Göre OECD’ye Üye ve Aday Ülkeler Arasındaki Yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2561-2572.

Afonso, A., & St. Aubyn, M. (2006). Cross-country efficiency of secondary education provision: A semi-parametric analysis with non-discretionary inputs. Economic Modelling, 23(3), 476-491.

Agasisti, T. (2013). The efficiency of Italian secondary schools and the potential role of competition: a data envelopment analysis using OECD-PISA2006 data. Education Economics, 21(5), 520-544.

Agasisti, T. (2014). How does schools’ efficiency look like across Europe? An empirical analysis of Germany, Spain, France, Italy and UK using OECD PISA2012 data. Società italiana di economia pubblica (9), 1-62

Akyüz, G. ve Pala, N. M. (2010). PISA 2003 sonuçlarına göre öğrenci ve sınıf özelliklerinin matematik okuryazarlığına ve problem çözme becerilerine etkisi. İlköğretim Online, 9(2), 668-678.

Albayrak, A. (2009). PISA 2006 sınavı sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin fen başarılarını etkileyen bazı faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Anıl, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA)’nda Türkiye’deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim Dergisi. 34(152), 87-100.

Aydın A., Sarıer Y., Uysal Ş. (2012). “Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Matematik Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Eğitim ve Bilim, 37(164), 20-30.

Aydın, A., Erdağ, C. ve Taş, N. (2009). 2003-2006 PISA okuma becerileri değerlendirme sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi (Sınavda en başarılı beş OECD ülkesi-Türkiye örneği). Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 2561-2572.

Aydoğdu, B. (2006). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması.2.Baskı Pegem.

Boztunç, N. (2010). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA)’na katılan Türk öğrencilerin 2003 ve 2006 yıllarındaki matematik ve fen bilimleri başarılarının incelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Böyük, U., Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1), 20-30.

Creswell, John W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Davis, H. ve Carr, M. (2002): “Gender Differences in Mathematics Strategy Use: The İnfluence of Temperament”, Learning and Individual Differences, 13(1), 83-95.

Ellez, A. M. (2004): Etkin Öğrenme, Strateji Kullanımı, Matematik Başarısı, Güdü ve Cinsiyet İlişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.

Liu, O. L., & Wilson, M. (2009). Gender differences in large-scale math assessments: PISA trend 2000 and 2003. Applied Measurement in Education,22(2), 164-184

Marks, G. N., Cresswell, J., & Ainley, J. (2006). Explaining socioeconomic inequalities in student achievement: The role of home and school factors.Educational Research and Evaluation, 12(02), 105-128.

MEB (2011). Pisa Türkiye. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/PISA-kitab%C4%B1.pdf adresinden 25.10.2014 tarihinde alınmıştır.

MEB (2013). Pisa 2012 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf adresinden 26.10.2014 tarihinde alınmıştır.

Montes, O., & Rubalcaba, L (2014). School choice, equity and efficiency: International evidence from PISA-2012. Asociación de Economía de la Educación. 1-35.

Özbaşı, D., Demirtaşlı, N., Kumandaş, H. ve Yalçın, N. (2010). PISA uygulamasına katılan öğrencilerin ve ebeveylerinin demografik ve sosyo-ekonomik göstergelere ait özelliklerinin 2003 ve 2006 yılları arasındaki değişimi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi’nde sunulan bildiri, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Mersin.

Özenç, B. & Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme. TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) Değerlendirme Notu. http://tepav.org.tr adresinden 25.10.2014 tarihinde alınmıştır.

Özer, Y. (2009). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PISA) verilerine göre Türk öğrencilerin matematik ve fen bilimleri başarıları ile ilişkili faktörler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).

Özgen, K., & Bindak, R. (2011). Lise öğrencilerinin matematik okuryazarlığına yönelik öz-yeterlik inançlarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1073-1089.

Öztürk, N. (2008). “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerileri Kazanma Düzeyleri” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Papanastasiou, C. (2002). Effects of background and school factors on the mathematics achievement. Educational Research and Evaluation, 8(1), 55-70.

Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA Sonuçları Işığında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.

Uysal, E., & Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,12(2), 1-15.