Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Matematiğe İlişkin Bakış Açıları

Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Zeynep ÇAKMAK, Fatih BAŞ, Muzaffer OKUR, Mehmet BEKDEMİR
1.784 390

Öz


Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının; algıladıkları matematik başarıları, fobi ve kaygıları açısından matematiğe karşı tutumlarını ortaya koyabilmektir. Durum çalışması yönteminin temel alındığı araştırma; 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 30 dördüncü sınıf öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan 13’ü dördüncü sınıfta seçmeli olan matematik dersini almışken 17’si bu dersi almamıştır. Hazırlanan 5 soruluk görüşme formu yardımıyla veriler toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; dersi almayan gruptaki katılımcıların alan gruba kıyasla kendilerini matematikte daha başarısız olarak nitelendirdikleri ve bu durumu matematik öğretmenleri, atılamayan matematik temelleri, çalışmamaları, ilgi duymamaları gibi sebeplere bağladıkları görülmüştür. Matematik dersini alan grupta katılımcıların %31’inin almayan grupta ise %47’sinin matematik fobisi olduğu ve bu durumun temel olarak bu dersteki başarısızlıklarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dersi alan katılımcıların %54’ünün almayanlarda ise %82’sinin matematik kaygısına sahip oldukları belirlenmiştir. Sınav kaygısı, hiç öğrenememe, temel eksikliği, öğrenip unutma, her zaman gerekli olma, sürekli başarısız olma ve işlem korkusu söz konusu bu kaygının katılımcılar tarafından ifade edilen nedenleridir. Son olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun matematik dersinde başarılı olmak istedikleri, dersi yararlı olarak nitelendirdikleri ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda yer alması gerektiğini düşündükleri görülmüştür.

Anahtar kelimeler


Matematik algısı, sosyal bilgiler öğretmen adayları, tutum, kaygı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.12984/eed.21198

Referanslar


Araujo, J., L. (2008). Contradictions in mathematical modeling activities from a critical mathematics education perspective. J.F. Matos, P. Valero & K. Yasukawa (Ed). Proceedings of the Fifth International Mathematics Education and Society Conference içinde. Lisbon: Centro de Investigação em Educação, Universidade de Lisboa –Department of Education, Learning and Philosophy, Aalborg University, 177- 185. 14.06.2012tarihindehttp://www.researchgate.net/profile/ Alan_Bishop4/publication/ 44828702_Mathematics_education_and_society/links/549a5a240cf2b8037135936e.pdf#page=185 adresinden elde edildi.

Arıkan, G. (2004). Kırşehir ilköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile matematik başarıları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara

Aydın, B. (2011). İlköğretim ikinci kademe düzeyinde matematik kaygısının cinsiyete göre farklılıkları üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1029- 1036.

Başar, M., Ünal, M. ve Yalçın, M. (2002, Eylül). İlköğretim kademesinde başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Bekdemir, M. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarındaki matematik kaygısının nedenleri ve azaltılması için öneriler (Erzincan Eğitim Fakültesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 131-144.

Bekdemir, M., Işık, A. ve Çıkılı, Y. (2004). Matematik kaygısını oluşturan ve artıran öğretmen davranışları ve çözüm yolları. Eurasian Journal of Educational Research, 16, 88-94.

Berberoğlu, G. (2007). Türk bakış açısından PISA araştırma sonuçları. 11.06. 2012 tarihinde http://www.konrad.org.tr/Egitimturk/07girayberberoglu.pdf. adresinden elde edildi.

Bindak, R. (2005). İlköğretim öğrencileri için matematik kaygı ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Byrd, P. (1982) A descriptive study of mathematics anxiety: its nature and antecedents. (Unpublished doctoral thesis). Indiana University. http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/303215078/fulltextPDF/38247D931385490BPQ/2?accountid=11054

Dede, Y. ve Karakuş, F. (2012, Haziran). Matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik inançları üzerinde öğretmen eğitimi programlarının etkisi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde Üniversitesi, Niğde.

Duatepe, A. ve Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 45-52.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 217-230.

Duru, A. (2002). Van ilindeki lise birinci sınıflarda cinsiyet farklılığının matematik başarısı üzerindeki etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Duru, A., Akgün, L. ve Özdemir, M. E. (2005). İlköğretim öğretmen adaylarının matematiğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 520-536.

Erözkan, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin sınav kaygısı ve başa çıkma davranışları. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 12, 13-38.

Frary, R. B. ve Ling, J. L. (1983). A factor-analytic study of mathematics anxiety. Educational and Psychological Measurement, 43, 985-993.

Gündoğdu, H. M. (1994). The relationship between helpless explanatory style, test anxiety and academic achievement among sixth grade basic education students. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Hannula, M. (2005, Ağustos). Affect in mathematical thinking and learning. The Future of Mathematics Education and Mathematics Learning. BIFEB Strobl, Austria.

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58, 47-77.

Hergenhahne B. R. (1988). An introduction to theories of learning (3th ed.). Newyork: Macmillan.

Hoffman, B. (2010). “I think I can, but I'm afraid to try”: The role of self-efficacy beliefs and mathematics anxiety in mathematics problem-solving efficiency. Learning and Individual Differences, 20, 276–283.

Jackson, C. D. ve Leffingwell, R. J. (1999). The role of ınstructors in creating mathematics anxiety in students from kindergarten through college. Mathematics Teacher, 92(7), 583-586.

Kahramaner, Y. ve Kahramaner, R. (2002). Üniversite eğitiminde matematik düşüncenin önemi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1(2), 15-25.

Keçeci, T. (2011, Nisan). Matematik kaygısı ve korkusu ile mücadele yolları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications kongresinde sunulan bildiri. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

McMillan, J. H. ve Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry (6th ed.). Boston: Pearson Education.

Miller, L. D. ve Mitchell, C. E. (1994). Mathematics anxiety and alternative methods of evaluation. Journal of Instructional Psychology, 21(4), 353-358.

Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.

Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Reglin, G.L. (1990). The effects of individualized and cooperative computer assisted instruction on mathematics achievement and mathematics anxiety for prospective teachers. Journal of Research on Computing in Education, 22(2), 404-414.

Richardson, F. C. ve Suinn, R. M. (1972). The mathematics anxiety rating scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology, 19, 551–554.

Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte öğrenci başarısını etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.

Seipp, B. (1991). Anxiety and academic performance: A meta-analysis of findings. Anxiety Research, 4, 27-41.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Sırmacı, N. (2007). Üniversite öğrencilerinin matematiğe karşı kaygı ve tutumlarının incelenmesi: Erzurum örneklemi. Eğitim ve Bilim, 32(145), 53-70.

Şahan, G. (2006). Matematik korkusunda öğretmenin rolü. Eğitim Bilimleri Kongresi: 13- 15 Eylül 2006. Muğla Üniversitesi.

Şahin, Y. F. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin matematik korku düzeyleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 3(5), 53-74.

Townsend, M. A. R., Moore, D. W., Tuck, B. F. ve Wilton, K. M. (1998). Self concept and anxiety in university students studying social science statistics within a co-operative learning structure. Educational Pschology, 18(1), 41-55.

Tunç , M. P. ve Haser, Ç. (2012, Haziran). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin inanışlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Niğde Üniversitesi, Niğde.

Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde öğrenci başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H., 2006. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.