İlkokul 1. Sınıfa Başlayan Öğrencilerin Okula Başlama Yaşına Göre Okula Uyumlarının İncelenmesi

Hatice GÜLER, Mustafa ONUR
1.435 413

Öz


Bu araştırma ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okula başlama yaşı- na göre okula uyumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde yapılmış, veri toplama aracı olarak Ladd, Kochenfender ve Coleman tarafından 1996 yılında geliştirilen ve 2010 yılında Önder ve Gülay tarafından Türkçeye uyarlanmış “Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin hakkındaki bilgileri öğrenmek için de araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ordu ilinde bulunan iki resmi ilkokulda öğrenim gören 337 birinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğini anlamak amacıyla Kolmogorov-Simirnov Dağılım Testi kullanılmıştır. Analizlerde Kruskal Wallis H-Testi, Mann Whıtney U-Testi kullanılmıştır. Analizler %95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araş- tırma sonuçlarına göre öğrencilerin okula başlama yaşı ilerledikçe okula uyum ölçeğinden aldıkları puanlar artmaktadır. Öğrencilerin okula uyum ölçeğinden aldıkları puanlar, kız öğrencilerin, okul öncesi eğitim alan öğrencilerin lehine anlamlı olarak daha yüksektir. Öğrencilerin, anne ve baba eğitim düzeyi yükseldikçe okula uyum ölçeğinden aldıkları puanlar da yükselmektedir. Öğrencilerin, okula giden kardeşleri olup olmama durumunun okula uyumları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur

Anahtar Kelimeler: Okula giriş yaşı, okula uyum


Tam metin:

PDF PDF