Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Paylaşımı Alanında İnternetin Kullanımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Asiye YÜKSEL, Barış DEMİR, Gazi UÇKUN
1.153 231

Öz


İnternet teknolojilerinin hızlı gelişimi bilgisayar destekli eğitim öğretim süreç- lerine yönelimi başlatmıştır. Öğrenci merkezli ortamlarda bilgisayar ve İnternet kullanımı öğrenme sürecini desteklemekte ve sosyal etkileşimi sağlamada öğrenci ve öğretim elemanına yeni olanaklar sunmaktadır.Esnek ve kullanıcı dostu olma özellikleriyle sosyal ağların eğitim öğretim planlaması içinde önemli bir yer edindiği ve tüm dünyada giderek daha yaygın ve etkin biçimde kullanıldığı görülmektedir. Sosyal ağ siteleri, günlük yaşamın vazgeçilmezleri halini almışken, eğitim süreçlerinde de çok farklı amaçlarla etkin bir şekilde kullanımı büyük önem taşı- maktadır. İnternetle bireylerin sosyal ağları daha işbirlikli ortamlara taşıması ve eğitim/öğretim ortamlarında da sosyal ağların uygulamaya geçirilmesinin öğrenciler ve öğretim elemanları arasında daha etkili bir iletişim sağlayacağı, öğrenme pratiklerini arttıracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal ağlar, blog ve wiki’lerin eğitim amaçlı kullanım hakkında üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerin görüşlerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu’nda bulunan 35 öğretim elemanı ve 244 öğrenci ile çalışma gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmüştür. Tarama yöntemi kullanılan çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “sosyal ağlar, blog ve wikilerin eğitim amaçlı kullanımı ölçeği’’ ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel istatistikler ve nicel veri analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda üniversite öğretim elemanlarının ve öğrencilerin sosyal ağlar, blog ve wiki’lerin eğitsel kullanımı ile ilgili düşünceleri karşılaştırılarak de- ğerlendirmeler yapılmıştır Anahtar Kelimeler: Sosyal ağlar, blog, wiki, üniversite öğrenimi, eğitim


Tam metin:

PDF PDF