Öğretmenlerin Öğrencileri Tanıma Yeterliliği Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Cengiz ŞAHİN, H.Ömer BEYDOĞAN
1.557 637

Öz


Öğretmenlerin öğrencileri tanıma yeterliğini ölçmeye yönelik alan yazında bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Günümüzde öğretmenlik mesleğine yeni başlayacak ya da öğretmenlik mesleğini sürdüren öğretmen adaylarının bu yeterliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçeğe gereksinim duyulmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, öğretmen adayı ve öğretmenlerin öğrenciyi tanıma yeterliklerini ölçmede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışması toplam 1169 öğretmen adayı ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin, toplam varyansın %49,32’sini açıklayan 4 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ,938; Barlett Testi anlamlılık değeri χ2=6667,487 (p=,000) düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,91’dir. Ölçeğin kararlılığına ilişkin iki uygulama arasındaki korelasyon ,88 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen dört faktörlü yapının doğrulayıcı faktör analizi ile uyum değerleri hesaplanmıştır. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=,054, SRMR=,042, NFI=,96, CFI=,98, GFI=,92, AGFI=,90 olarak bulunmuştur. Ölçeğin uyum değerleri belirlenen standart aralık değerler arasında olup, ölçeğin uyum değerlerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir Anahtar kelimeler: Öğretmenlik mesleği, öğretmen, öğrenciyi tanıma yeterli- ği, ölçek geliştirme.

Tam metin:

PDF PDF