Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarının Mezuniyet Türüne Göre İncelenmesi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması

Ceyhun ERTAN
2.034 769

Öz


Bu çalışmada resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet türüne göre öz-yeterlik inançları- nın farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 308 okul öncesi öğretmeni olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Tepe ve Demir (2012) tarafından geliştirilen beşli likert tipteki “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-yeterlilik İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın veri analizi Tek Yönlü Varyans analizi ile (ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre mezuniyet türleri bakımından okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik inanç düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın, okul öncesi öğretmenlerinin mezuniyet türleri ile ilgili daha önce bir çalışmaya rastlanmamış olması dolayısıyla alan yazında farkındalık yaratabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmenleri, öz-yeterlik inancı, mezuniyet türü, nedensel karşılaştırma araştırması.

Tam metin:

PDF