Kız Öğrencilerin Örgün Eğitimlerini Sürdürmeme Nedenleri

Mustafa YAVUZ, Tuğba ÖZKARAL, Derya YILDIZ
1.980 534

Öz


Araştırma, kız öğrencilerin örgün eğitimlerini sürdürmemelerine yol açan ögeleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Okulu terk etme sayısında önemli bir azalmanın olabilmesi adına öncelikle sebeplerin tespit edilmesi, ardından da düzenleme süreçlerinde bu tespit edilen ögelerin dikkate alınması ve düzenlemelere gidilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, 2015 yılının Aralık ayında Konya’daki Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) derslere katılan kadınlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubuna alınan 19 kadın amaçlı örneklem yöntemlerinden birisi olan maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik farklı yaşlardan kadınlara ulaşılma yoluyla sağlanmıştır. Veriler görüşme yoluyla toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu ile toplanan veriler içerik analizi yapılarak kategori ve temalar oluşturulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; yarım kalmış hayallerin ve eğitim hayatının sebepleri arasında ailenin bakış açısı, arkadaş ortamı, maddi sıkıntılar ve imkânsızlıklar; öğretmenlerin olumsuz tutum ve yaklaşımları, Matematik, Tarih, Arapça gibi başarılamayan dersler kız öğrencilerin örgün eğitimlerini sürdürmeme nedenleri arasındadır. Bulgulara göre; okulu terk etme sonucunda kadınlar pişmanlık, üzüntü ve hayal kırıklığı yaşamakta ve bu durumu telafi etmeye çalışmaktadırlar. Anahtar kelimeler: Kız öğrenciler, örgün eğitim, okul terki.

Tam metin:

PDF