Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Halk Edebiyatı Konularıyla İlgili Kazanımlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Nicel Analizi

Fatma Süreyya KURTOĞLU, Ali YAKICI
1.305 440

Öz


Bu çalışmada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programında yer alan Halk Edebiyatı ile ilgili kazanımlara ilişkin gö- rüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programında yer alan Halk Edebiyatı ile ilgili kazanımlara ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaş- madığı belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara ilinin merkez ilçelerinden üst, orta ve alt sosyo-ekonomik düzeye sahip yerleşim yerlerinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle seçkisiz olarak seçilmiş Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi türlerindeki okullarda görev yapan 184 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Nicel araştırma deseninde gerçekleştirilmiş olan çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerliği ve güvenirliği test edilmiş “Halk Edebiyatı Konularında Yer Alan Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşleri Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler SPSS 17 paket programı yardımıyla t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında katılımcıların; İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Ünitesi’ndeki Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler konusunda hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre; Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler konusunda görev yaptıkları okul türü değişkenine göre ve Âşık Tarzı Halk Şiiri konusunda hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı, Kazanım, Halk Edebiyatı ile İlgili Kazanımlar

Tam metin:

PDF