İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin İşletme Kârlılığı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama

Sibel Fettahoğlu, Abdikafi Hashi Sheikh Farah
881

Öz


Bu araştırmanın amacı, işletme sermayesi finanslama stratejilerinin işletme kârlılığı üzerine etkili olup olmadığını incelemektir. Bu amaca ulaşmak için çalışmada, Borsa İstanbul (BIST)’de işlem gören, kağıt ve kağıt ürünleri; basım ve yayın sektöründe faaliyet gösteren 11 adet işletmenin 2005-2014 yılları arasındaki dönemde izledikleri finanslama stratejilerinin işletme karlılığı üzerine etkisi analiz edilecektir. Çalışmada bağımsız değişken olarak toplam kısa vadeli borçların toplam varlıklara oranı, bağımlı değişken olarak ise aktif karlılığı oranı kullanılmıştır. Pearson Korelasyon ve Çoklu Regresyon Analizi SPSS yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Finanslama stratejisinin agresifliği ile kârlılık arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır.


Referanslar


Afza T.; MS Nazir (2007). Is it Better to be Aggressive or Conservative in Managing Working Capital? Journal of Quality and Technology Management, 3 (2), 11-21.

Afza T.; MS Nazir (2008). Working Capital Approaches and Firm’s Returns in Pakistan, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 1(1), 25-36.

Akgüç, Ö. (2011). Finansal Yönetimi, 9. Baskı, Avcıol Basım Yayın, Ankara.

Al-shubiri, F.N.: Analysis of the relationship between working capital policy and operating risk: an empirical study on Jordanian industrial companies, Investment Management and Financial Innovations, 2010; 7( 2), 167-176.

Altan, M.; Şekeroğlu, G.(2013). Çalışma Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Firma Karlılığı Üzerine Etkileri: İMKB’de Kayıtlı Firmalar Üzerinde Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30, 223-228.

Binti Mohamad; Mohd Saad: (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia, International Journal of Business and Management, 5(11); 140-147.

Brigham, F. E.(1989). Fundamentals of Financial Management, 5th ed.,The Dryden Press, USA.

Coşkun, E.; Kök, D.(2011). Çalışma Sermayesi Politikalarının Karlılık Üzerine Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması, Ege Akademik Bakiş, Cilt: 11, Özel Sayı,75-85.

Deloof, M.(2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?, Journal of Business Finance & Accounting’, 30 (3) & (4), 573-587.

Ganesan, V.(2007). An analysis of working capital management efficiency in telecommunication equipment Industry, Rivier Academic Journal, 3( 2), 1 - 10.

Gardner, M.J., Mills, D.L., and Pope, R.A.(1986). Working Capital Policy and Operating risk,: an Empirical analysis, the financial Review, 21(3), 31-31.

Gitman, L. J.(2002). Principle of Managerial Finance, 10th Edition, Addison-Wesley.

Hatipoğlu, Z.(1995). Ayrıntılı İşletme Finansı, Lebib Yalkım Yayınları, İstanbul.

Jose ML, C Lancaster and JL Stevens.(1996). Corporate Returns and Cash Conversion Cycle. Journal of Economics and Finance, 20(1), 33-46.

Lazaridis I and D Tryfonidis (2006). Relationship between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange, Journal of Financial Management and Analysis, 19 (1), 26-35.

Magadi S.; W.Mwangi, M.(2014). Effect of aggressive financing policy on profitability of listed Companies at Nairobi Securities Exchange, Kenya, international Journal of Science and Research, 3(4), 444-448.

Mian, S. L., Smith, C. W.(1992). Accounts receivable management policy: theory and evidence. Journal of Finance, 47(1), 169-200.

Nyabuti, W. M.; Alala O. B.(2014). The relationship between working capital management policy and financial performance of companies quoted at Nairobi securities exchange, Kenya, International Journal of Economics; Finance and Management Sciences, 2(3), 212-219.

Owolabi, S. A. ; Alayemi, S. A.(2012). The Study of Working Capital Management as a Financial Strategy, Asian Journal of Business and Management Sciences, 2 (4), 1-8.

Parmar S. J.(2001). “Financial Efficiency – Modern Methods, Tools & Techniques” Raj Book Enterprises, Jaipur.

Shin, H.H.; Soenen , L.(1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profitability, Financial Practice and Education, 8(2), 37-45.

Smith, K.(1980). Profitability versus Liquidity Tradeoffs in Working Capital Management, in Readings on the Management of Working capital, West publishing company, New York, St. Paul.

Van-Horne, J.C. and Wachowicz, J.M.(2004). Fundamentals of Financial Management, 12th edition, , Prentice Hall publishers, New York.

Vishnani, S.; Shah, B.K.(2006). Liquidity vs. Profitability – A Detailed Study in Perspective of Indian Consumer Electronics Industry, Pranjana, 9(2), 25-30.

Weinraub, H. J., Visscher; S.(1998). Industry Practice Relating to Aggressive Working Capital Policies, Journal of Financial and Strategic Decisions, 11(2), 11-18.