Haber Toplama Ve Yazma Tekniği Konusunda Alınan Eğitimin Haberlere Yansıması: Aydın Yerel Basını Özelinde Yapılan Çalışma

HİCABİ ARSLAN
560

Öz


Kamu adına hareket eden ve yaşananlardan haberdar olabilmek için  ihtiyaçtan ortaya çıkmış olan basın, yüzyıllardır insan yaşamında kritik bir yer edinmiştir. Ekonomik alanda, politik alanda ve toplumların sosyo-psikolojileri üzerinde tesir yaratabilecek özelliğe sahip olan kitle haberleşme araçları kimi zaman kamuyu doğru yönlendirmiş kimi zaman ise muhtelif politik grupların ve sermaye gruplarının denetiminde, kabul görülmeyecek bir biçimde hatalı bir yöne sürüklemeye çalışmıştır.

 

Bu biçimde kullanılmaya açık olan kitle haberleşme araçları insanların, toplumların ve ülkelerin kaderinde kritik rol oynamıştır. Toplumsal kaygı sebebiyle, insanlar için kimi zamanlardaki yokluğu veya eksikliği hissedilen kitle haberleşme araçları zaman zaman aranılan bir görünüm arz etmiştir. Bu kitle haberleşme araçlarından biri olan gazetelerimizin Anadolu’daki yöresel yayınları, yerel basının Türk basın tarihi kitaplarına alınmasını sağlamıştır.

 

Yerel yönetimler ve yerinden yönetim birimlerinin denetlenmesi, bölgesel sorunların ve yerel taleplerin kamuoyunda tartışılmasını sağlaması açısından yerel gazetelerin bilgilendirme ve yerel alternatif gündemler oluşturma işlevleri önemsenmektedir.

Gazete içeriklerinin yaygın basında haber ajansları ve ulusal önem sırasına göre belirlenmesi yerel talep ve sorunların kendilerine gazete içeriklerinde yer bulamamalarına neden olmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi yerel veya bölgesel sorun, talep ve gündemlerin okuyucu kitlesine taşınması yerel basın kuruluşları kanalıyla gerçekleşebilir. Bu yönüyle yaygın veya ulusal basının bir alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Yaygın basın kuruluşlarının bölge sayfaları bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Yerel basını ulusal basından ayıran en belirgin özellik, belirli bir yöredeki insanlara yönelik olması ve o yere ilişkin bilgi ihtiyacını karşılayan bir iletişim aracı olmasıdır. Yerel basın , ulusal basına göre daha dar bir hedef kitlesine sahiptir. Yayınlandığı yörenin haberlerine ağırlık verirken, günlük, haftalık ve aylık periyotlarla yayınlanırlar. Bu nedenle de bölgesel sorunların çözümü üzerinde oldukça etkilidirler.

 

Her alanda olduğu medyada da eğitimli işgücüne duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu nedenle de melek grupları için kaçınılmaz olan eğitim ihtiyacı, mesleğin uygulanması sırasında uyulması gereken kuralların öğrenilmesinin yanı sıra beceri kazanma ve pratik yapma imkanı da sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Basın, Aydın, Eğitim, İhtiyaç, Gazeteci, Çalıştay

 


Referanslar


Bozkurt, H., (2006), “2002 Genel Seçimlerinde Edirne Yerel Gazetelerinin Siyasal İletişimdeki Rolü”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006,

Dedeoğlu, G., (2014) Demokrasi Basın ve Haber Etiği, Sentez Yayıncılık, İstanbul, S.87

Girgin, A., (2009), Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s. 116

Seçkin, G., (1997), “Medya: Ekonomik ve Politik Elit İktidar Grubu”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, s.357-394,

T.C. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Kartı İstatistikleri 2013, Ankara, Hizmete Özel Yayını

Yaşın, C., (2009), Türkiye’de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Bahar 2009, sayı 28, Ankara, s. 116

Yazıcı, T., (2015),1946’dan Günümüze Medya ve Siyaset, “Türkiye’de Tüketim Kültürü, Kimlik Arayışı ve Basın: Hürriyet Gazetesi Örneği, Doç.Dr. Volkan Ekin, Volga Yayıncılık, Kocaeli, S.127

Yılmaz, N., (2009), Yerel Basının Etik Sorunları, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, sayı 36, s. 137

(http://www.yerelbasinbirligi.com/adom/?p=40, Erişim Tarihi: 20.06.2016)