Lise Öğrencilerinin Kullandiklari Öğrenme Stratejilerinin Okul Türü Ve Sinif Düzeylerine Göre İncelenmesi

Ahmet Dikbayır
757

Öz


Çalışmanın amacı farklı lise türlerinde öğrenim gören lise öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin okul türü ve sınıf düzeylerine göre incelemektir. Çalışma İzmir ilindeki bir Anadolu Lisesi, bir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve bir Anadolu Meslek Lisesinde gerçekleştirilmiştir. Okul türü ve sınıf düzeyinin etkileşimi öğrenme stratejileri alt boyutlarında anlamlı farklılık oluşturmamıştır. Okul türü ve sınıf düzeyleri temel etkileri anlamlıdır. Öğrencilerin kullandıkları Yineleme, Anlamlandırma ve Örgütleme Stratejileri okul türlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejileri sadece duyuşsal stratejiler alt boyutunda farklılaşmaktadır.

Referanslar


Aydın, F. ()2011. Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde Kullandıkları “Öğrenme Stratejileri”. Turkish Studies. 6(2), 199-212.

Bıyıklı, C., Doğan, N. (2015). Öğrenme Stratejilerini Tekrar Amacıyla Kullanmanın Akademik Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim, 40 (181), 311-327.

Cheema J. & Kitsantas A. (2016) Predicting high school student use of learning strategies: the role of preferred learning styles and classroom climate, Educational Psychology, 36:5, 845-862

Çelik, D. (2016). 11. Sınıf Öğrencilerinin Düşünme Stilleri, Öğrenme Stratejileri ve Düşünme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi: Denizli.

Demirel, Ö. (2003). Eğitim sözlüğü. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Demirel, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 141-153.

Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Hamurcu, H. (2002). Okul öncesi öğretmen adaylarının kullandıkları öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 127–134.

Ilgaz, G. (2006). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kitsantas, A. (2002). Test preparation and test performance: A self-regulatory analysis. The Journal of Experimental Education, 70, 101–113.

Keklik, İ., ve Erdem, Keklik, D. (2012). Lise Öğrencilerinin Motivasyon ve Öğrenme Stratejilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 238-249.

Leech, N., L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. ( 2008). SPSS for Intermediate Statistics Use and Interpretation. Lawrence Erlbaum Associates: New York.

Olson, M., H. & Hergenhahn, B. R. H. (2001). An Introduction to Theories of Learning. Prentice Hall: New Jersey.

Pintrich, P., R. & De Groot, E. V. (1990). Motivational and Self Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology. 82(1) 33-40.

Senemoğlu, N. (2011). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulama. Ankara: Pegem Akademi.

Şahin, H., Çakar, E. (2011). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stratejileri Ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 519-540.

Talu, N. (1997). Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yip, M. C. W. (2013). Learning strategies and their relationships to academic performance of high school students in Hong Kong, Educational Psychology, 33:7, 817-827

Weinstein, C. E. ve Mayer., R. E. (1986). The teaching of learning strategies. M.C. Wittrock (Ed.) Handbook of research on teaching, (3rd. Edition). New York: Macmillan Company.

Woolfolk, A. E. (1998). Educational psychology. (7. bs.) Needham Heights, M.A.: Allyn and Bacon.

Zimmerman, B. (2011). Motivational sources and outcomes of self-regulated learning and performance. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 49–64). New York, NY: Taylor & Francis.