YAYIN İLKELERİ

Amaç ve Kapsam

Yayın Politikası

        a. Yayın İlkeleri

        b. Hakemlik Politikası

        c. Yazarlık Durumuna İlişkin Politika

Makalelerin Tarzı

Makale Gönderim Yöntemi

Kullanım İzinleri

 

Amaç ve Kapsam

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisinin temel amacı iş dünyasında mesleki alanların ve uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, tüm meslekler ile ilgili sorunlar ve fırsatları belirleyecek ve eğitim ve pratiğin uyumunun daha iyi sağlanabilmesine olanak sağlayacak bilimsel araştırmalara yer veren disiplinlerarası akademik bir platform olmaktır. Dergi, bu amacı gerçekleştirmeye dönük olarak hem sosyal hem de teknik meslekleri ve uygulamaları anlamaya yönelik kuramsal ve görgül çalışmalara yer vererek söz konusu mesleklerle ilgili gelecek trendlerinin belirlenmesinde öncü olmaya çalışmaktadır. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi sosyal ve teknik mesleklerin uygulamadaki sorunlarını, gelişim fırsatlarını ve yeni mesleki alanların ortaya çıkmasını etkileyen uluslararası ve ülkeye özgü koşullar, sektörel ve firmaya özgü koşullar ve bireyle ilgili koşulları dikkate alan çalışmalara odaklanmaktadır. Bu yönüyle hem doğa ve fen bilimleri hem de sosyal bilimlerdeki disiplinleri ekonomi, endüstriyel sosyoloji, endüstriyel psikoloji, stratejik yönetim, uluslararası işletmecilik, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi alanları ile birlikte ele alarak mesleki alanların ve uygulamaların daha iyi anlaşılmasına katkı sunacak tüm araştırmalara açık bir dergidir.

Başa Dön

Yayın Politikası

a. Yayın İlkeleri

        I. Hakem kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakları Electronic Journal of Occupational Improvement and Research’e (Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi) aittir; başka bir yerde yayınlanamaz. Yazara/yazarlara yayından dolayı telif ücreti ödenmez.

        II. Yazarlar Electronic Journal of Occupational Improvement and Research’e (Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi) makalelerini gönderirken, ileride doğabilecek yasal ve hukuki sorunların engellenmesi bakımından “Electronic Journal of Occupational Improvement and Research (Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi) Yazı gönderim Koşulları ve Şartnamesi” onaylandıktan sonra sisteme makale ekleyebilirler ve ancak bundan sonra makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

        III. Düzeltme istenen yazıların en geç 15 gün içinde editörlüğe tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, Electronic Journal of Occupational Improvement and Research’in (Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi) daha sonraki sayılarında yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilebilir.

        IV. Dergide yayımlanmak için verilen yazılar Türkçe yada İngilizce olabilir; Türkçe yazılara İngilizce, İngilizce yazılmış olanlara da Türkçe ve İngilizce bir özet eklenmesi gerekmektedir.

Başa Dön

b. Hakemlik Politikası

2013 yılından bu yana Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergidir. Makaleler iki hakem tarafından incelenmektedir. Hakemlerin bir makale konusunda ihtilafa düşmesi durumunda üçüncü bir hakem atanır. Makale gönderim sürecinin bir parçası olarak, yazarlar hakem önerisinde bulunabilirler. Ancak önerilen hakemlerin makale konusu ile ilgili alanda uzman olması gerekmekte ve objektif bir değerlendirme yapmaları beklenmektedir. Yazarların hakem önerilerinin ilgili alanın editörleri tarafından uygun bulunmaması durumunda alan editörleri kendileri hakem belirleyebilirler. Aşağıdaki durumlarda editörler önerilen hakemleri reddetme hakkına sahiptirler:

I. Önerilen hakem gönderilen makale ile ilgili önceden bilgi sahibi olmamalıdır.

II. Önerilen hakem makalenin yazarları ile son zamanlarla ortak bir akademik çalışma yapmamış olmalıdır.

III. Önerilen hakemler yazarlarla aynı kurumdan olmamalıdır.

Başa Dön

c. Yazarlık Durumuna İlişkin Politika

Gönderilen makaleye katkı yapan tüm kişiler yazar olarak listelenmelidir. Yazar sıralaması yazarların katkı düzeyine göre yapılmalı ve unvanlarına bakılmaksızın bu sıralama yapılmalıdır. Lisans veya lisansüstü bir öğrencinin tezinden yararlanılarak yazılmış çok yazarlı bir makalede öğrenci birinci yazar olarak yer almalıdır.

Makalelerin Tarzı

Makaleler kaynakça ile birlikte 11.000 kelimeyi aşmamalıdır. Ancak bazı durumlarda makale eğer nitel verileri raporlaması gerekiyorsa, daha uzun makaleler de kabul edilmektedir. Başka bir yerde hakem incelemesinde olan, kabul edilen ya da yayınlanan makaleler dergiye kabul edilmemektedir. Makaleler 250 kelimeyi aşmayan İngilizce özet, dört ya da beş kelimeden oluşan anahtar kelimeler ve makale sonunda yer alan 100 kelimeyi aşmayan yazar biyografileri ile birlikte gönderilmelidir.

Makale Gönderim Yöntemi

Makaleyi göndermeden önce yazım kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve bu kurallara uygun yazılmış makaleleri gönderiniz. Dergimize online bir şekilde makale Kabul edilmektedir. Makale göndermek istediğinizde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejoir  adresine girerek önce üye olmanız ve sonrasında makalenizi göndermeniz gerekmektedir. Makalenizi online sisteme yüklemeden önce dergi kapsamına uygun olup olmadığını ya da başka konuları öğrenmek isterseniz lütfen alitas@sakarya.edu.tr adresine ulaşın.

Kullanım İzinleri

Yazarlar daha önce başka yerde yayımlanmış olan tablo, grafik, şekil, anket veya başka yazarlara ait olan uzun alıntıları makalelerinde kullandıkları zaman ilgili kişi ya da kurumdan izin almakla yükümlüdürler. Başa Dön

Başa Dön