İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi

Bayram ÇETİN, Azmi TÜRKAN
2.492 1.153

Öz


Bu çalışma, geometri dersinde uygulanan çoktan seçmeli test maddelerinin şekillerinin gerçek değerlerinden farklı verilmesinin, testin psikometrik özelliklerini ne derecede ve hangi yönde etkilediğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunu Gaziantep ili sınırları içerisinde sekizinci sınıfta okuyan 145 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizinde ITEMAN 3.50 paket programı kullanılmıştır. Maddelerin karşılaştırılması, madde güçlük indeksi, madde ayırıcılık gücü indeksi ve iç tutarlılık katsayıları gibi psikometrik açılardan
yapılmıştır. Şekillerin gerçek değerlerinden farklı verildiği testte madde güçlük indeksinin ve madde ayırtedicilik değerlerinin de daha yüksek gözlenmiştir. Testin iç tutarlılık katsayısı şekillerin gerçek değerinden farklı olduğu testte daha yüksek bulunmuştur.

Abstract
The present research aimed to compare psychometric characteristic of tests between that have items contains geometric shapes accordance with the real value and have items contains geometric shapes different from the real value. The study group consists of 145 8th grade students who are educated in Gaziantep. The data are analyzed by ITEMAN 3.50 program. Giving shapes different values from the real values generally indicated that questions are more difficult and items discrimination index is higher. Internal consistency coefficient of the test is found higher in questions which were given different values from the real values of the shapes.


Anahtar kelimeler


geometri testi, şekillerin gerçek değerden farklı çizilmesi, psikometrik özellikler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aytaç, T.(2000), Eğitim yönetiminde yeni paradigmalar :Okul Merkezli Yönetim,Ankara: Nobel Kitabevi

Bayazıt, İ. (2011), Öğretmen adaylarının grafikler konusundaki bilgi düzeyleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1325 -1346

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bell, A., & Janvier, C. (1981). The interpretation of graphs representing situations. For the Learning of Mathematics, 2(1), 34-42.

Buehl, M. M. (2003). At the crossroads of cognition and motivation: modeling the relationships between students' domain-specific epistemological beliefs, achievement motivation, and task performance

Yayımlanmamış doktara tezi, University of Maryland, College Park.

Capraro, M. M., Kulm, G., & Capraro, R. M. (2005). Middle grades: Misconceptions in statistical thinking. School Science and Mathematics, 105(4), 165-174.

Charalambus, L. (1997). A few remarks regarding the teaching of geometry through theoretical analysis of the geometrical figure, nonlinear analysis, Theory Methods&Aplications. Vol: 30. No: 4.

Clements, D. H. (1998). Geometric and spatial thinking in young children. Arlington, VA: National Science Foundation

Demirel, Ö. (2003). Eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Doğan, T. Ö. (2007) Öğretmenlerin geometri öğretimine ilişkin görüşleri ve sınıf içi uygulamaların van hiele seviyelerine göre irdelenmesi üzerine fenomenografik bir çalışma, Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi

Üniversitesi, Ankara.

Dunham, P. H., & Osborne, A. (1991). Learning how to see: students' graphing difficulties. Focus on Learning Problems in Mathematics, 13(4), 35-49.

Even, R. (1998). Factors involved in linking representations of functions. Journal of Mathematical Behavior, 17(1), 105-121.

Happs, J. C., & Mansfield, H. (1989). Students' and teachers' perceptions of the cognitive and affective outcomes of some lessons in geometry, American Educational Research Association.

Kesicioğlu, O.S., Alisinanoğlu, F., Tuncer, A. T. (2011). Okul öncesi dönem çocukların geometrik şekilleri tanıma düzeylerinin incelenmesi. İlköğretim Online. Cilt:10, sayı:3, s.1093-1111.

Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning New York: Macmillan Publishing Company.

Leinhardt, G., Zaslavsky, O., & Stein, M. K. (1990). Functions, graphs, and graphing: Tasks, learning, and teaching. Review of Educational Research, 60(1).

Lissitz, R. W. ve Samuelsen, K. (2007). A suggested change in terminology and emphasis regarding validity and education. Educational Researcher.

Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.

Slavit, D. (1994). The effect of graphing calculators on students' conceptions of function. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 374 811).

Turgut, M.F. ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme değerlendirme., Ankara, Pegem Yayıncılık.

Yılmaz, A. (2007) Ölçme-Değerlendirmede testler, K. E. (Ed), Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara

Yılmaz, S. 2007. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin problem çözmedeki kavram yanılgıları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.