Eğitim Fakültesi Meslek Bilgisi Derslerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi

Seher YALÇIN, Asiye ŞENGÜL AVŞAR
3.204 767

Öz


Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin aldıkları meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesidir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören toplam 313 son sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin %69’u kadın, %31’i erkektir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Meslek Bilgisi Derslerini Değerlendirme Formu” ölçekleme işlemi için kullanılmıştır. Yapılan ölçekleme işlemi sonunda öğrencilerin en önemli gördükleri ders “Okul Deneyimi” olarak bulunmuştur. Bu dersleri sırasıyla “Sınıf Yönetimi”, “Öğretim İlke ve Yöntemleri”, “Eğitim Psikolojisi”, “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”, “Ölçme ve Değerlendirme” ve “Özel Eğitim” dersleri takip etmiştir.


Anahtar kelimeler


meslek bilgisi dersleri, ölçekleme, sıralama yargıları kanunu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.71470

Referanslar


Anıl, D. ve Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemiyle ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30–36.

Ekici, G. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik tutumları ile öğrenme biçimlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 111–132.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Küçükahmet, L. (1993). Öğretmen yetiştirme (programları ve uygulamaları). Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası.

Küçükahmet, L. (2007). 2006–2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlayan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (2), 203–218.

Sılay, İ. ve Gök, S. (2004, Temmuz). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.

Şirin, E. F. ve Cesur, K. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretmenlik meslek dersleri ile öğretmenlik uygulaması dersi başarıları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 10 (1), 1–10.

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235–250.

Taşkın, Ç. Ş. ve Hacıömeroğlu, G. (2010). Meslek bilgisi derslerinin öğretmen adaylarının profesyonel gelişimindeki önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 165-174.

Torgerson, W. S. (1958). Theory and methods of scaling. Newyork: John Wiley & Sons Inc.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Varış, F. (1973). Öğretmen yetiştirme üzerine. 50. yıla armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını.

Yüksek Öğretim Kurumu (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982–2007). Ankara: Meteksan A. Ş.

Yüksel, S. (2009). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (1), 435–455.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.