İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Aylin ALBAYRAK SARI, Selahattin GELBAL
4.595 953

Öz


Bu çalışmanın amacı, yargıcı kararlarına dayalı iki ölçekleme yöntemi ile elde edilen sonuçları karşılaştırarak alana katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan 194 öğretmen adayı ile yürütülmüş ve öğretmen adaylarının interneti kullanma nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. İki farklı form ile öğretmen adaylarından belirtilen internet kullanım amaçlarını ikili olarak karşılaştırmaları ve sıralamaları istenmiş, toplanan bu veriler üzerinde ikili karşılaştırma ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Farklı iki yöntemle elde edilen ölçekleme işlemleri sonucunda elde edilen ölçek değerleri arasındaki tutarlılık Spearman-Brown sıra farkları korelâsyon katsayısı (rs) ile hesaplanmıştır (r=0.09, p>0.05). Bu bulguya dayanarak bu iki ölçekleme yaklaşımının benzer sonuçlar üretmediği, bu nedenle ölçekleme çalışmalarında seçilecek olan ölçekleme yöntemine karar verilirken kullanılacak yöntemin sayıltılarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Ölçekleme, İkili Karşılaştırma Yargılarına Dayalı Ölçekleme, Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.30288

Referanslar


Anıl, D. ve Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 30-36.

Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları [A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research. 3 (1), 105–119. [Online]: http:// http://ebad-jesr.com/ adresinden 12 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir.

Altun Akbaba, S. ve Altun, A. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi. 147, 23-25.

Altun, A. ve Gelbal S. (2014). Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (2), 200-209.

Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2(2), 200-209.

Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability, scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. United States Department of Agriculture, Fort Collins.

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing.

Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., & Ruffini C., et al. (2008). Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996-2006. Computers in Human Behavior. 24 , 3027-3044.

Ekinci, A., Bindak, R. ve Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11 (3), 759-776.

Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-10.

Guilford, J. P. (1954). Psychometrics methods. New York: Mc Graw-Hill Book Co.

Güler, N. ve Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences. 6(1), 627-639.

Kan, A. (2008a). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 186-194.

Kan, A. (2008b). Psikolojik değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekleme yaklaşımları üzerine bir karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 4(1), 2-18.

O’Neil, M. R. & Chissom, B. S. (1993). A comparison three methods for assessing attitudes. Annual Meeting of the Educational Research Association. 10-12 November, 1993. New Orleans, USA.

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3), 507-522.

Özer, Y. ve Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (40), 89-101.

Öztürk, N., Özdemir, S. ve Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül 2011. Burdur.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Tezbaşaran (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Tezbaşaran A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede geleneksel madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi. 19 (54), 77-90.

Thurstone, L. L. (1958). A law of comparative judgment. Psychological Review. 34, 273-286.

Torgerson, W. S. (1958). Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Son.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.