5. Sınıf Seçmeli Ders Tercihlerinin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi

Selda ÖRS ÖZDİL, Esra KINAY
2.472 598

Öz


Bu araştırmada, 4. sınıf öğrencilerinin, 5. sınıflar için MEB tarafından belirlenen 15 seçmeli dersi hangi sırayla tercih ettiklerini, tercih sıralamasının cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi ile belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara ilinde özel okul ve devlet okullarında öğrenim gören toplam 316 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “5. Sınıf Seçmeli Dersler Tercih Sıralaması Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kız öğrencilerin daha çok “Yabancı Dil” ve “Görsel Sanatlar” derslerini, erkek öğrencilerin “Spor ve Fiziki Etkinlikler” ile “Zekâ Oyunları” derslerini;  devlet okulu öğrencilerinin daha çok “Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Muhammed’in Hayatı” derslerini, özel okul öğrencilerinin ise “Spor ve Fiziki Etkinlikler” ile “Yabancı Dil” derslerini ilk sıralarda tercih ettikleri görülmüştür. Bu durum, cinsiyet ve okul türü değişkenlerinin seçmeli dersler tercih sırasında farklılaşmaya neden olduğunu göstermektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.30416

Referanslar


Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları

kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200-209.

Crocker, L. & Algina J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlando: Harcourt Brace

Jovanovich Inc.

Çelik, Z., Boz, N., Gümüş, S. ve Taştan, F. (2013). 4+4+4 Eğitim reformunu izleme raporu. Eğitimciler Birliği

Sendikası.http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/267-egitimbirsen.org.tr-267.pdf

adresinden edinilmiştir.

EARGED. (2008). Seçmeli derslerin seçim kriterlerinin değerlendirilmesi araştırması. Ankara: MEB. http://yegitek.meb.gov.tr/tamamlanan/secmeli_dersler_arastirmasi.pdf adresinden edinilmiştir.

ERG. (2014). Temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi. Eğitim Reformu Girişimi.

http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/444.ArastirmaRaporu.04.03.14.WEB__0.pdf

adresinden edinilmiştir.

Kan, A. (2008). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine

ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 186-194.

Karagözoğlu, N. (2015). Ortaokul 5. sınıflarda tercih edilen seçmeli dersler ve tercih nedenlerinin öğrenci ve

veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(1), 69-94.

Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (18. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, K. (2013). Okul idarecilerinin gözüyle seçmeli ders uygulaması. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim

Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran 2013. Van.

Memduhoğlu, H. B. ve Mazlum, M. M. (2013). Seçmeli ders uygulamasının sosyal ve pedagojik temelleri ve

yansımaları. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25

Haziran 2013. Van.

MEB. (2012). Seçmeli Dersler [Genelge]. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_08/31022530_semel

iders.pdf adresinden edinilmiştir.

MEB. (2015). Öğrencilerin gözde dersleri belli oldu [Haber metni]. http://www.meb.gov.tr/ogrencilerin-gozdedersleri-belli-oldu/haber/8377/tr

adresinden edinilmiştir.

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri

Dergisi, 6(3), 507-522.

Şahin, G. M., Öztürk Boztunç, N. ve Teker Taşdelen, G. (2015). Öğretmen adaylarının başarılarının

değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarının belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve

Değerlendirme Dergisi, 6(1), 95-106.

TTKB. (2012). Milli eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları haftalık ders çizelgesi.

http://nigde.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_06/27112918_ttk_69_25062012.pdf.pdf adresinden

edinilmiştir.

Tanrıverdi, S. ve Kardaş, F. (2013). Öğretmenlerin, idarecilerin ve okul psikolojik danışmanlarının

ortaokullarda seçmeli ders sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Van ili örneği. Kesintili Oniki

Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran 2013. Van.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Uçar, R., İpek, Y. ve Uçar, İ. H. (2013). Ortaokul müdürlerinin seçmeli derslere yönelik tutumlarının

incelenmesi. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25

Haziran 2013. Van.

Ülgen, G. (1992). İlköğretim okullarının 6, 7, 8., sınıflarında seçmeli dersler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, 1992, S. 8, s. 107-114.

Yalçın, S. ve Şengül Avşar, A. (2014). Eğitim fakültesi meslek bilgisi derslerinin sıralama yargıları kanunuyla

ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 79-90.

Yayla, A. ve Kozikoğlu, İ. (2013). Seçmeli derslerin işlevselliği ve öğretmen görüşleri. Kesintili Oniki Yıllık

Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25 Haziran 2013. Van.

Yayla, A. ve Tat, O. (2013). Öğretmen perspektifinden seçmeli ders uygulaması: Problemler ve çözüm

önerileri. Kesintili Oniki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu. 24-25

Haziran 2013. Van.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.