Araştırmacıların Nicel Veri Analizinde Karşılaştıkları Güçlüklerin İkili Karşılaştırmalar Yoluyla İncelenmesi

Mustafa İLHAN
3.564 561

Öz


 

Bu çalışmada, Thurstone’un ikili karşılaştırmalar yöntemi kullanılarak araştırmacıların nicel veri analizinde karşılaştıkları güçlükler incelenmiştir. Araştırma, alan eğitimi ve eğitim bilimleri alanında çalışan 110 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada, nicel veri analizi sürecinde takip edilen işlemler altı başlıkta ifade edilmiş ve bu altı başlık ikili karşılaştırmalar halinde katılımcılara sunulmuştur. Dolayısıyla, ölçme aracında nicel veri analizi sırasında takip edilen altı işlem basamağının ikili kombinasyonlarından oluşan 15 madde yer almıştır. Katılımcılardan nicel veri analizinde yaşadıkları güçlükleri dikkate alarak, karşılaştırılan iki işlemden hangisinde daha fazla zorlandıklarını belirtmeleri istenmiştir. Ölçekleme çalışması sonucunda, i) araştırmaya uygun olduğuna karar verilen istatistiksel tekniklere ilişkin varsayımların test edilmesi araştırmacıların nicel veri analizinde en fazla güçlük yaşadıkları işlem olarak tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla; ii) araştırma problemi ve deseni ile çalışmadaki değişkenlere uygun istatistiksel tekniklerin belirlenmesi, iii) analiz sonuçlarının yorumlanması, iv) analiz sonuçlarının raporlaştırılması, v) araştırma problemine uygun olan ve varsayımlarının karşılandığı belirlenen istatistiksel tekniğin bir paket program aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve son olarak vi) veri dosyasının oluşturulup düzenlenmesi işlemleri takip etmiştir. 

 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.28154

Referanslar


Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Aziz, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Baykul, Y., & Güzeller, C.O.(2013). Sosyal bilimler için istatistik-SPSS Uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bayram, N. (2012). Veri analizi - Excel ve SPSS uygulamalarıyla birlikte. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.

Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.

Çelik, E., Gedik, N., Karaman, G., Demirel, T., & Göktaş, Y. (2014). Eğitim makalelerinde karşılaşılan hatalar ve bunların reddedilmeye etkileri. Scientometrics, 98(3),1837-1853.

Ergün, M., & Çilingir, F. (2013, Mayıs). İlköğretim bölümünde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu’nda sunulmuş sözlü bildiri, Sakarya, Türkiye.

Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Evrekli, E, İnel, D., Deniş, H., & Balım, A.G. (2011). Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar. İlköğretim Online, 10(1), 206-218.

Field, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.

Kabaca, T., & Erdoğan, Y. (2007). Fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarındaki tez çalışmalarının istatistiksel açıdan incelenmesi. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 54-64.

Kalaycı, Ş. (Ed.) (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Nartgün, Z. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önem düzeyinin ikili karşılaştırmalarla ölçeklenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 161-176.

Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.

Pallant, J. (2005). SPSS survıval manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for wındows. Australia: Australian Copyright.

Sipahi, B., Yurtkoru, S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi: Analiz ve raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık.

Turgut, M.F., & Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Yim, K.H., Nahm, F.S., Han, K.A., & Park, S.Y. (2010). Analysis of statistical methods and errors in the articles published in the korean journal of pain. Korean Journal Pain, 23(1), 35-41.

Yücel Toy, B., & Güneri Tosunoğlu, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-20.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.