Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

Mehmet ŞATA, İlyas ÇELİK, Zafer ERTÜRK, Umut Erkin TAŞ
7.747 1.304

Öz


Bu araştırmada, Kwon ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ)’ni Türk lise öğrencileri için uyarlamak ve psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara, Elazığ ve Kayseri illerinde yer alan devlet liselerinde öğrenim gören 175 erkek ve 281 kız öğrenciden oluşan 456 katılımcıdan oluşmaktadır. Orjinali İngilizce olan Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunu elde edebilmek için niteliksel yöntemlerden yararlanılmıştır. Uzman görüşlerine dayanılarak elde edilen ölçek formunun geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum indeksi değerleri RMSEA=.058, GFI=.84, AGFI=.82, NNFI=.96, CFI=.96 olarak bulunmuştur. Ayrıca iç tutarlılık anlamında güvenirlik düzeylerine ilişkin kanıtlar elde etmek üzere, ilgili ölçümlere ilişkin Cronbach α değerleri ve ölçeğin geneli için tabakalı Cronbach α değeri hesaplanmıştır. Cronbach α değerleri, altı alt ölçeğin ve ölçeğin bütününün kabul edilebilir düzeyde güvenilir ölçümler sağlayabildiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak ATBÖ’nün Türkiye’deki lise öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıklarını ölçmede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığı söylenebilir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.21031/epod.95432

Referanslar


Bayraktutan, F. (2005). Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Bianchi, A., & Phillips, J. G. (2005). Psychological predictors of problem mobile phone use. Journal of Cyberpsychology & Behavior, 8 (1), 39-51.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.

Ankara: Pegem Akademi.

Comings, D. E. (1995). Tourette's syndrome: A Behavioral Spectrum Disorder. Behavioral Neurology of Movement Disorders. New York: Raven.

Egger, O., & Rauterberg, M. (1996). Internet behaviour and addiction. Yüksek lisans tezi, Swiss Federal Institute of Technology Üniversitesi, Zurih, Switzerland.

Günüç, S. (2009). İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Hu, L.T., & Bentler, P.M.(1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.

Jinoh, C. (2014). Analysis of influence of smart phone addiction practice on ADHD symptoms of elementary school students. Korean Review of Crisis and Emergency Management, 10(5), 159-178.

Karaca, M. (2007). Sosyolojik bir olgu olarak internet gençliği: Elazığ örneği. Doktora tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kim, D., Lee, Y., Lee, J., Nam, J.K. & Chung, Y. (2014). Development of Korean smartphone addiction proneness scale for youth. PLOS ONE, 9(5), 1-7.

Kline, P. (2000). An Easy Guide to Factor Analysis. London and New York: Routledge.

Kwon, M., Lee, J.Y., Won, W.Y., Park, J.W. & Min, J.A. (2013).

Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS). PLOS ONE, 8(2), 1-7.

Lane, W., & Manner, C. (2011). The impact of personality traits on smartphone ownership and use. International Journal of Business and Social Science,17(2), 22-28.

Lin, S. S. J., Tsai, C. C. (2002). Sensation seeking and internet dependence of taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18(4), 411–426.

Ögel, K., & Cömert, İ.T. (2009). İnternet ve bilgisayar bağımlılığının yaygınlığı ve farklı etkenlerle ilişkisi. Türkiye Klinikleri J Foren Med, 6(1), 9-16.

Park, J.C., Hyun, S.J. & Ha, H. (2014). Comparison between the internet and mobile phone addiction of adolescent with structural equation model and dominance analysis. The Journal of Korean Association of Computer Education, 16(1), 11-22.

Park, N., & Lee, H. (2012). Social implications of smartphone use: Korean college students' smartphone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 491–497.

Park, P., & Chen, J.V. (2007). Acceptance and adoption of the innovative use of smartphone. Industrial Management & Data Systems, 9(107), 1349–1365.

Phillips, J. G., Ogeil, R. P. & Blaszczynski, A. (2011). Electronic interests and behaviors associated with gambling problems. Int J Ment Health Addiction, 1(2), 33-42.

Saygılı, S. (2002). Ergenlik sorunları. İstanbul: Elit Yayınları.

Schermelleh E. K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of significance and descprictive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Shinse, O. & Baek, S. (2013). The Influence of Adolescents Smart Phone Addiction on Aggression. Korean Review of Crisis and Emergency Management, 9(11), 345-362.

Stein, D.J., Hollander, E.,Simeon, D. Cohen, L., Islam, M.N. & Aronowitz, B. (1994). Neurological soft signs in female trichotillomania patients, obsessive-compulsive disorder patients, and health control subject.. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 6, 184-187.

Şimşek, Ö.F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.

Tsai, C. C., & Lin, S. S. J. (2003). Internet addiction of adolescents in Taiwan: An Interview study. CyberPsychology & Behavior, 6(6), 649-652.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.