Eğitsel Yazılım Değerlendirme Formlarının ve Ölçeklerinin İncelenmesi

Ahmet ARSLAN, Ali GERİŞ, Taibe KULAKSIZ
3.833 578

Öz


Bu çalışmanın amacı eğitsel yazılımları değerlendirmek için oluşturulan bu araçların incelenmesini ve değerlendirmesini yaparak gelecek çalışmalar için önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda “Education Resources Information Center (ERIC)”,  “ScienceDirect” ve “Ulusal Tez Merkezi” vb. veri tabanlarında “Eğitsel Yazılım Değerlendirme”, “Yazılım Değerlendirme” gibi anahtar kelimeler ile tarama yapılmış ve içeriğinde eğitsel yazılım değerlendirme aracı bulunan 42 çalışmaya ulaşılmıştır. Belirlenen ölçütler neticesinde bu çalışmalardan 29 tanesi incelemeye alınmış ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu incelemelerin neticesinde eğitsel yazılım değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde 2006-2010 yılları arasında artışın olduğu buna karşın eğitsel oyunlar gibi önemli bir alanda yeterli değerlendirme aracının bulunmadığı dikkati çekmektedir. Eğitsel yazılım değerlendirme araçlarının geliştirilmesindeki geçerlik güvenirlik çalışmalarında da ortak bir noktanın olmaması göz önüne alındığında gelecek çalışmaların geliştirilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olduğu sonucuna varılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbulut, Ö. E., Akdeniz, A. R., & Dinçer, G. T. (2008). Bilgisayar destekli bir öğretim materyalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Eskişehir: 8th International Educational Technology Conference.

Aksaya, H. (2014). Açık ders malzemeleri platformlarının yaşam boyu öğrenme perspektifinde incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Arslan, A. (2002). Web destekli bilgisayar öğretiminin tasarım kriterlerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Arslan, A. (2004). Eğitsel web ortamı değerlendirme formu geliştirmeye yönelik örnek bir çalışma. Sakarya: IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı.

Aslan, Ö. (2006). Lise matematik dersinde kullanılan eğitsel yazılım içeriklerinin öğrenme başarısı yönünden karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ateş, A. (2011). Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2(1).

Avcı, B. (2010). Eğitsel yazılımların kullanışlılığının göz izleme ve sesli düşünme metotlarıyla incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Cohen, V. B. (1983). Criteria for the evaluating of microcomputer coursware. Educational Technology, 23(1), 9-14.

Çeliköz, N. (1996). Bilgisayar destekli öğretim için özel ders türünde bir ders yazılımı hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2010). Eğitimde bilgisayar kullanımı. In Ö. Demirel & E. Altun (Eds.), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Vol. 5). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demir, Ü. (2004). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin eğitsel yazılım ekran tasarım seçimlerinin ve ekran tasarımında dikkat ettikleri noktaların değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Erdoğan, Y. (2005). Web tabanlı yüksek öğretimin öğrencilerin akademik başarıları ve tutumları doğrultusunda değerlendirilmesi. (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Erümit, S. F. (2013). Web tabanlı uzaktan eğitimde biyoloji dersi için ders materyali tasarımı: kriterler, uygulama ve değerlendirme. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(1), 86-111.

Gül, Ş., & Yeşilyurt, S. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders yazılımının hazırlanması ve değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 19-36.

Gülbahar, Y., & Tınmaz, H. (2006). Implementing project-based learning and e-portfolio assessment ın an undergraduate course. Journal of Research on Technology in Education, 38(3), 309-327.

Güneş, B. (2007). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine yönelik bir eğitim yazılımının geliştirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Ünivesitesi, Adana.

Gürer, M. D., & Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme nesnesi değerlendirme ölçeği’nin (öndö) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 121-130.

Güzeller, C., & Korkmaz, Ö. (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 155-168.

Kara, Y. (2009). Biyoloji öğretimi için hazırlanmış eğlenceli eğitim yazılımı değerlendirmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 17-30.

Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kelleci, Ö. (2010). Bir eğitsel yazılım değerlendirme formunun geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kelly, G. (2008). A collaborative process for evaluating new educational technologies. Campus-Wide Information Systems, 25(2), 105-113.

Kutluca, T., & Birgin, O. (2007). Doğru denklemi konusunda geliştirilen bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmeni adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 81-97.

Lee, S. H., Choi, W. ve Byun, H. (1996). Criteria for evaluating and selecting multimedia software for instruction. Proceedings of selecting research and development presentations at the 1996 National Convention of the Association for Educational Communications and Technology 'da sözlü bildiri olarak sunulmuştur, 18th Indianapolis, IN.

Numanoğlu, M. (1992). MEB BDE projesi bilgisayar destekli öğretim ders yazılımlarında bulunması gereken eğitsel özellikler. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Özgür, H. (2011). Syracuse modeli ile e-öğrenme ortamı için tasarlanmış bir dersin öürencilerin başarısına etkisi: "trakya üniversitesi eğitim fakültesi örneği". (Doktora Tezi), Trakya Üniversitesi, Edirne.

Öztürk, C., & İnan, N. U. (1998). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanılabilecek bazı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi. Denizli: IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: bir içerik analizi çalışması. In A. B. Konferansı (Ed.), XVII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Uşak Üniversitesi.

Sim, G., Macfarlane, S., & Read, J. (2006). All work and no play: measuring fun, usability, and learning in software for children. Computers & Education, 46, 235-248.

Şakar, Ç. (2008). Otistik öğrencilere yönelik eğitsel yazılım tasarlama, geliştirme ve değerlendirme sürecinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Şimşek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi: kavramlar teknikler, araçlar ve uygulama (Vol. İlk Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Tankut, Ü. S. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde bilgisayar destekli öğretimin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yiğit, N., Altun, T., Alev, N., Dertlioğlu, K., & Bülbül, M. Ş. (2007). Öğretim amaçlı web sitelerinin değerlendirilmesine yönelik bir ölçek tasarımı. Ankara: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi.

Yiğit, N., Bütüner, S. Ö., & Dertlioğlu, K. (2008). Öğretim amaçlı örütbağ sitesi değerlendirme ölçeği geliştirme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 38-51.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, H., & Sarıtepeci, M. (2013). Program değerlendirme modelleri ışığında eğitsel yazılımlar üzerine bir inceleme. Antalya: Akademik Bilişim Konferansı.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.