Çocuklardaki Kısa Süreli Anlık Bellek İşlevinin Değerlendirilmesi

Barış ERGÜL, Arzu ALTIN YAVUZ, Ebru GÜNDOĞAN
3.846 494

Öz


Kısa süreli bellek, kodlanan bilgilerin geçici olarak depolandığı yer olmakla birlikte bu bilgiler sonraki aşamada çalışma belleğine kayıt edilir. Zihinsel olarak tekrar edilen bilgiler bellekte uzun süre kalmaktadır. Okuma becerisi ile kısa süreli bellek ilişkisini ele alan çalışmalar, daha çok çalışma ve kısa süreli bellek süreçleri ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardır. Bu çalışmada, kısa süreli belleğe gelen bilgiler ile bu belleğin çalışmasını etkileyen değişkenler arasında ilişki regresyon modeli ile araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, çocuklarda kısa süreli belleği etkileyeceği düşünülen yaş, IQ (zeka derecesi) ve okuma becerisi arasındaki ilişkiyi regresyon analizi yardımıyla kurmaktır. Regresyon Analizi varsayımlarından bir tanesi hata terimlerinin dağılımının sabit varyanslı normal dağılım olmasıdır. Bu çalışmada hata terimleri dağılımının normal dağılım göstermediği durumlarda etkin sonuçlar veren sağlam regresyon teknikleri tanıtılmış ve uygulanmıştır. Ayrıca her bir teknik için bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranları verilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Ackerman, P. L., Beier, M. E., & Boyle, M. O. (2005). Working Memory and Intelligence: The Same or Different Constructs?. Psychological Bulletin, Vol: 131, No: 1, 30-60.

Adams, M. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge, MA: MIT Press.

Akoğlu, G., & Turan, F. (2012). Eğitsel Müdahale Yaklaşımı Olarak SesBilgisel Farkındalık: Zihinsel Engelli Çocuklarda Okuma Becerilerine Etkileri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 11-22.

Alp, İ., & Özdemir, B. (2007). Çocuklarda Akıcı Zekanın Bilgi İşleme Hızı, Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği Kapasitesi İle İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 22 (60), 1-15.

Andrews, D. (1974). A robust method for linear regression. Technometrics, 16, 523-531.

Babacan, T. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının ÜstBilişsel Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.

Baddeley, A. D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.). The psychology of learning and Motivation, 8, 47–89.New York: Academic Press.

Banikowski, A.K., & Mehring, T.A. (1999). Strategies to Enhance Memory Based on Brain Research. Focus on Exceptional Children, 32, 1-16.

Birkes, D., & Dodge, Y. (1993). Alternative Methods of Regression. NY: Wiley.

Cain, K., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s Reading ComprehensionAbility: Concurrent Prediction by Working Memory, Verbal Ability, and Component Skills. Journal of Educational Psychology, Vol: 96, No:1, 31-42.

Chen, C., & Wei, Y. (2005). Computational Issues for Quantile Regression. Special Issue on Quantile Regression and Related Methods, Volume 67, Part 2, 399-417.

Cohen, J. M., (1997). Children’s Memory Scale. Manual, San Antonio: The Psychological Corporation, Harcourt Brace & Company.

Colom, R., Abad, F. J., Rebollo, I., & Shih, P. C. (2005). Memory span and general intelligence: A latent-variable approach. Intelligence, 33, 623-642.

Conway, A. R. A., Cowan, N., Bunting, M. F., Therriault, D. J., & Minkoff, S. R. B. (2002). A latent variable analysis of working memory capacity, short-term memory capacity, processing speed, and general fluid intelligence. Intelligence, 30, 163-183.

Cowan, N. (1995). Attention and memory: An integrated framework. Oxford, England: Oxford University Press.

Daneman, M., & Carpenter, P.A. (1980). Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19: 450–466.

David, A. (1981). Introduction to Statistics. St. Paul: West Publishing Company.

Doruk, E., & Öngören, H. (2005). İnsan İlişkilerinde Ve İş Yaşamında Duygusal Zeka. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 157-163.

Ergül, B. (2006). Robust Regression ve Uygulamaları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Fer, S. (2004). Qualitative Evaluation of Emotional Intelligence In-Service Program for Secondary School Teachers. The Qualitative Report, 9(4), 562-588.

Gauss, C. (1809). Theoria Motus Corporum Coelestium (Reprinted 1963 by Dover).Hamburg: Perthes et Esser.

Heikkila, J. (Erişim Tarihi: 02.04.2006), Graudate course on Advanced statistical signal processing.Retrieved web adress: http://www.ee.oulu.fi/~jth/robust.pdf .

Hodges, J., & Lehmann E. (1963). Estimates of location based on rank tests. Ann. Math. Stat., 34, 598-611.

Huber, P. (1973). Robust regression: Asymptoties, conjections and monte carlo. Ann. Stat., 1, 799-821.

Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression Quantiles. The Econometric Society, Vol. 46, No.1.pp.33-50.

Korkmaz, Ö., & Mahiroğlu, A. (2007). Beyin, Bellek ve Öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15,1, 93-104.

Köksal, M.S., & Boran, A.İ. (2015). Üstün Yetenekli Öğrencilerin IQ Puanlarının Anne-Baba Eğitimi Ve Aile Gelirleri Değişkenleri Açısından Karşılaştırılması. ESOGÜ SBF Dergisi, 16 (1), 109-121.

Kuo, C., & Yu, S. (2013). The non-uniform pricing effect of employee stock options using quantile regreesion. North American Journal of Economics and Finance, 26, pp.400-415.

Kurtoğlu, F. (2011). Quantıle Regresyon: Teorisi Ve Uygulamaları. Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Kyllonen, P. C., & Christal, R. E. (1990). Reasoning ability is (little more than) working-memory capacity?!.Intelligence, 14, 389-433.

Legendre, A. (1805). Nouvelles Methodes pour la Determination des Orbites des Cometes (Reprinted 1959 by Dover). Paris: Courcier.

Logie, R. H. (1986). Visuo-Spatial Processing In Working Memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 38(2), 229-247.

Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information. Psychological Review, 63, 81- 97.

Mosteller, F., & Tukey, J. W. (1977). Data Analysis and Regression. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.

Nevitt, J., & Tam, H. (1998). A comparison of robust and nonparametric estimators under the simple linear regression model. Multiple Linear Regression Viewpoints, 25, 54-69.

Özkan, Y., & Doğan, B. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerinin Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin Belirlenmesi. JASSS, 6,4, 667-680.

Öztürk, L. (2003). Doğrusal Regresyonda Sağlam Kestirim Yöntemleri ve Karşılaştırılmaları. Mimar Sinan Üniversitesi, Doktora Tezi, İstanbul.

Özyürek, A. (2009). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin Incelenmesi İncelenmesi (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üni. Eğitim

Bilimleri Enstitüsü.

Peterson & Peterson (1959). Duration of Short Term Memory, Retrieved web adress: http://www2.qeliz.ac.uk/psychology/P%20and%20P1959.htm

Rousseuw, P. J. (1984). Least median of squares regression. J. Am. Stat. Assoc., 79, 871-880.

Rousseeuw, P. J., & Leroy, A. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. New York: John Wiley & Sons Inc.

Saeed, T. (2011). A Comparative Study of Working Memory in Children with Neuro developmental Disorders (PhD Thesis), National University of Ireland Maynooth.

Sayar, F., & Turan, F. (2012). Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçler ve Bellek Süreçlerinin Etkisi: Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 13(2) 49-64.

Scarborough, H.S., & Brady, S.A. (2002). Toward a common terminology for talking about speech and reading: A glossary of the “phon” words and some related terms. Journal of Literacy Research, 34, 299-334.

Seamon, J. G., & Kenrick, D. T. (1994). Psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitabevi, Ankara.

Stahl, S. A., & Murray, B. A. (1994). Defining phonological awareness and its relationship to early reading. Journal of Educational Psychology , 86, 221-234.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-407.

Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. Ned. Akad. Wetensch Proc. 53, 386-392.

Tukey, J. (1970). Exploratory Data Analysis. MA: Addison-Wesley.

Wechsler, D. (1974). WISC-R manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised. New York. Psychological Corporation.

Yale, C., & Forsythe, A. (1976). Winsorized regression. Technometrics, 18(3), 291-312.

Yangın, B. (2002). Kuramdan uygulamaya türkçe öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.

Zhou, J. (1992). Bounded Influence R-Estimators In The Linear Model, Thesis of Master of Science, University of Alberta.

Zhou, W., & Serfling, R. (2006). Multivariate spatial U-quantiles: a BahadurKiefer representation, a Theil-Sen estimator for multiple regression, and a robust dispersion estimator. Manuscript.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.