Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler Modeliyle İncelenmesi

Kemal KURŞUN, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
2.920 497

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersindeki başarılarına etki eden faktörlerin çoklu göstergeler çoklu nedenler modeli kullanılarak incelenmesi ve bu faktörlerin başarı üzerindeki etki derecelerinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın verilerini, ölçme ve değerlendirme dersi almış 443 öğretmen adayının, bölümleri, ebeveyn eğitim durumu ve aylık gelirleri, matematik başarı ve kaygı düzeyleri, genel akademik başarı notları, anadolu öğretmen lisesinden mezun olma durumları, eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine karşı tutumları, ders çalışmaya ayırdıkları zaman ile ölçme ve değerlendirme ders başarılarıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar oluşturmuştur. Veriler ile ölçme modelinin doğrulanmasından sonra yapısal modelde bağımsız gösterge değişkenler ile gizil değişkenler arasındaki ilişkiler çoklu göstergeler ve çoklu nedenler modeli (ÇGÇN) ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme ders başarılarını, derse karşı tutumları, genel akademik başarıları ve anadolu öğretmen lisesinden mezun olma durumları yordamaktadır. Sosyoekonomik düzeyin, öğretmen adaylarının genel akademik, matematik ve ölçme değerlendirme ders başarılarına manidar bir etkisi yoktur. Duyuşsal özelliklerden matematik kaygısının matematik başarısını negatif yönde, genel akademik başarısını ise pozitif yönde manidar olarak yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Aktaş, M. ve Alıcı, D. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin (EÖD-TÖ) geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, Philology and Pedagogy, 33, 66-73.

Alkharusi, H., Kazem, A.M. & Al Musawai, A. (2011). Knowledge, skills and attitudes of preservice and inservice teachers in educational measurement. Asia-Pasific Journal of Teacher Education, 39: 2, 113-123.

Baldemir, E., Özkoç, H. ve İşçi, Ö. (2009). MIMIC model ve yolsuzluk üzerine Türkiye uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 49-63.

Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. Guilford Publications.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (3.baskı) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Erden, M. ve Akgül, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematik kaygısının ve öğretmen sosyal desteğinin matematik başarılarını yordama gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 3-16.

Erdoğdu, M. Y. (2010). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından İncelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya, 11-13 November.

Kalender, Ö. M. (2010). The roles of affective, socioeconomic status and school factors on mathematics achievement: a structural equation modeling study. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kart, A. (2012). Demografik ve duyuşsal değişkenlerin ölçme ve değerlendirme dersi başarısını ve genel akademik başarıyı yordama gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kesiktaş, A. D. (2006). Ders çalışma becerileri ve özel gereksinimli öğrenciler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006, 7(1), 37-48.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modelling. (2nd Edition). New York: Guilford Publications, Inc.

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. (4th edition). Guilford publications.

Özer, Y. ve Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 313-324.

Peker, M. ve Şentürk, B. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 21-32.

Poyraz, S. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde sınav kaygısı, matematik kaygısı, genel başarı ve matematik başarısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Reçber, Ş. (2011). An investigation of the relationship among the seventh grade students’ mathematics self efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Factors affecting students‘ achievement in mathematics. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.

Süral, S. (2014). Eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon alan öğrencilerin ölçme değerlendirme dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1( 3), 63-75.

Şimşek, O. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları). Ankara: Ekinoks.

Tağ, Ş. (2000). Reciprocal relationship between attitudes toward mathematics and achievement in mathematics. Unpublished Master’ Thesis. Middle East Technical University, Ankara.

Taningco, M. T. V. (2006). Assessing the effects of parental decisions about school type and involvement on early elementary education. [Çevrim-içi: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2006/RAND_RGSD205.pdf, Erişim tarihi: 25 Kasım 2015.]

Wang, J. & Wang, X. (2012). Structural equation modeling applications using mplus. United Kingdom: Higher Education Press.

Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. 4(1), 259-279.

Yavuz, M. (2009). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında öğrencilerin matematik- fen (mf) puanlarını etkilediği düşünülen bazı faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1557-1572.

Yenilmez, K. ve Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.

Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2013). Lisrel 9.1 ile yapısal eşitlik modellemesi: Temel kavramlar, uygulamalar, programlama. (Yenilenmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.