Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin Gerçek Değerlerine Uygun Çizilmesiyle, Farklı Çizilmesinin Testin Psikometrik Özelliklerine Etkisi Öz   PDF
Bayram ÇETİN, Azmi TÜRKAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine Yönelik Tutumlarının Akademik Başarılarına ve Dersleri Sevme Durumlarına Göre İncelenmesi Öz   PDF
Hatice KUMANDAŞ, Ömer KUTLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi Öz   PDF
Yusuf KARA, Selahattin GELBAL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) İlköğretim ve Ortaöğretim Başarı Ölçülerinin Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanlarını Yordama Gücü Öz   PDF
Atilla ÖZDEMİR, Selahattin GELBAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) Impact of Answer-Switching Behavior on Multiple-Choice Test Scores in Higher Education Öz   PDF
Ramazan BAŞTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Internet Bağımlılığının CHAID Analizi ile İncelenmesi: Van İli Örneği Öz   PDF
Gürol ZIRHLIOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Nuri DOĞAN, T. Oğuz BAŞOKÇU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Karma Testlerin Eşitlenmesinde MTK Eşitleme Yöntemlerinin Eşitlik Özelliği Korunumu Ölçütüne Göre Karşılaştırılması Öz   PDF
Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ, Hülya KELECİOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Kayıp Veri Sorununun Çözümünde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Ölçeklerin Geçerlik ve Güvenirliği Bağlamında Karşılaştırılması Öz   PDF
Merve ŞAHİN KÜRŞAD, Zekeriya NARTGÜN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) LISREL ve AMOS Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması Öz   PDF
Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Selma ŞENEL, Betül ALATLI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Madde Tepki Kuramına ait Parametrelerin ve Model Uyumlarının Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Çalışması Öz   PDF
Hakan KOĞAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu’nu Türkçe’ye Uyarlama Çalışması Öz   PDF
NURİ BARIŞ İNCE, Ali E. ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Nedelsky ve Angoff Standart Belirleme Yöntemleri ile Elde Edilen Kesme Puanlarının Genellenebilirlik Kuramı ile Karşılaştırılması Öz   PDF
Gülşen TAŞDELEN, Hülya KELECİOĞLU, Neşe GÜLER
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Nitelik Büyüklüğünün Madde Seçme Algoritmalarının Performansı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Mehmet KAPLAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması Öz   PDF
Ümit ÇELEN, Eren Can AYBEK
 
Cilt 4, Sayı 2 (2013) Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması Öz   PDF
Ümit ÇELEN, Eren Can AYBEK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Dersinin Sunulmasında Tercih Ettikleri Öğretim Yöntemleri Öz   PDF
Yeşim ÖZER ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Öğrencilerin Sosyoekonomik Düzeylerinin TEOG Matematik Başarısına Etkisi Öz   PDF
Sinan YAVUZ, Metin ODABAŞ, Atilla ÖZDEMİR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2015) Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Ölçeklenmesi Öz   PDF
Gökhan AKSU, Nuri DOĞAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Öğretmen Adaylarının Başarılarının Değerlendirilmesinde Tercih Ettikleri Ölçme Araçlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Melek Gülşah ŞAHİN, Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Gülşen TAŞDELEN TEKER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırma Öz Yeterlik Algılarının İkili Karşılaştırmalı Yargılar Yöntemiyle Belirlenmesi Öz   PDF
ARİFE KART, Selahattin GELBAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Öğretmen Adaylarının Sosyal Aktivite Tercihlerinin İkili Karşılaştırmalı Ölçekleme Yöntemiyle Belirlenmesi Öz   PDF
Betül POLAT, Hamdi Çağlar GÖKSEL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Öğretmen – Öğrenci İlişki Ölçeği’nin (ÖÖİÖ) Uyarlanması Öz   PDF
Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ, Arif ÖZER, Dilek GENÇTANIRIM-KURT, Tuncay ERGENE
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Öğretmenlerin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Gökhan BAŞ, Ömer BEYHAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Öğretmenlerin Yükseköğrenim Alanları ile Öğrencilerin Akademik Başarısı Arasındaki İlişki Öz   PDF
İlkay ABAZAOĞLU, Murat YATAĞAN, Ahmet ARİFOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi Öz   PDF
Ayşegül ALTUN, Selahattin GELBAL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011) Öğretmenlik Programlarındaki Öğrencilerin ÖSS Puanları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
İsmail KARAKAYA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2014) Ölçek Geliştirme Konulu Doktora Tezlerinin Test ve Ölçek Geliştirme Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesi Öz   PDF
Ezgi MOR DİRLİK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Ölçekleme Yaklaşımlarının Madde ve Birey Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF
Seval KULA KARTAL, Hamide Deniz GÜLLEROĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Ölçeklerin Yapı Geçerliğini Belirlemede Bir Yöntem Olarak Yapay Sinir Ağı Modelinin İncelenmesi: Kendini Düzenleyen Haritalama Öz   PDF
Esin TEZBAŞARAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Ölçme Eşdeğerliği Öz   PDF
N. Bilge (UZUN) BAŞUSTA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Ölçme ve Değerlendirme Dersi Kapsamı ve Gereklilikleri Hakkındaki Uzman ve Öğretmen Görüşleri: Pilot Çalışma Öz   PDF
Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Zafer ÇEPNİ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Ortak Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Gösterip Göstermemesi Durumunda Test Eşitlemeye Etkisinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi Öz   PDF
Kadriye Belgin DEMİRUS, Selahattin GELBAL
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Örtük Sınıf Analizi ile Bir Örnek Uygulama Öz   PDF
Duygu GÜNGÖR CULHA, Mediha KORKMAZ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Performans Görevinin Akran Gruplar ve Öğretmen Yaklaşımları Doğrultusunda Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli İle Analizi Öz   PDF
Ahmet Volkan YÜZÜAK, Betül YÜZÜAK, Fitnat KAPTAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) PISA2009 Öğrenci Anketi Tutum Maddelerinin Kültüre Göre Değişen Madde Fonksiyonu Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Bilge Gök, Kübra ATALAY KABASAKAL, Hülya KELECİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2012) Programlamaya ilişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Öz   PDF
Arif ALTUN, Sacide Güzin MAZMAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Psikometrik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Anlamları İle Yapılan İşlemlerin Uyuşmazlığı Öz   PDF
Adnan ERKUŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) Puanlayıcı Niteliklerinin Kesme Puanlarının Belirlenmesine Etkisinin Genellenebilirlik Kuramı’yla İncelenmesi Öz   PDF
Yusuf Kara, Hülya KELECİOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) R Programı ve Microsoft Excel Kullanılarak İkili Karşılaştırma Yöntemi Uygulaması Öz   PDF
Cem Oktay GÜZELLER, Mehmet Taha ESER, Gökhan AKSU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2014) Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Öz   PDF
Dilek GENÇTANIRIM
 
Cilt 4, Sayı 1 (2013) Romantik İlişkiyi Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi Öz   PDF
Ahmet Selçuk KILINÇER, Meliha TUZGÖL DOST
 
Cilt 7, Sayı 1 (2016) Sato Test Kuramı Yöntemleriyle Farklı Örneklemlerden Elde Edilen Madde Parametrelerinin Tutarlılığının İncelenmesi Öz   PDF
Sait ÇÜM, Selahattin GELBAL, Ching-Pin TSAI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2010) Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Alt Testinin Kapsam Geçerliğinin İncelenmesi Öz   PDF
Hülya KELECİOĞLU, Kübra ATALAY, Neşe ÖZTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011) Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Başarısında Etkili Olduğu Düşünülen Faktörlerin Sıralama Yargıları Kanunuyla Ölçeklenmesi Öz   PDF
Özge BAL
 
Cilt 6, Sayı 1 (2015) simulate_CAT: A Computer Program for Post-Hoc Simulation for Computerized Adaptive Testing Öz   PDF (English)
İlker KALENDER
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Sosyal Bilgiler Odaklı Başarı Yönelimleri Ölçeği (SOBYÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2010) Sosyal Bilimlerde Yanlı Regresyon Tahmin Edicilerinin Kullanılması Öz   PDF
Orkun ÇOŞKUNTUNCEL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2016) Tam Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Öz   PDF
Tarık BAŞAR, İlkay AŞKIN, Selahattin GELBAL
 
Toplam 118 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 > >> 


ISSN: 1309-6575