Tam Sayı (PDF)

Editörden
1.324 993

Öz


de hakkiyle yaşayan örnek bir şahsiyettir. Bu ko- nudaki görüşlerini Erciyes dergisinin 400. sayısında yayınlanan Bekir Oğuzbaşaran ile “Erciyes Dergisi Üzerine” yapılan bir sohbette Türklük ve Müslü

Tam metin:

PDF

Referanslar


Величко В.Л., Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы, С. Петербург, 1904.

«Армянский геноцид». Миф и реальность. Справочник фактов и документов, Баку, 1992.

Hüseyin Baykara. Azerbaycan İstiklal Mücadelesi Tarihi, Bakü, Azerneşr, 1992

Шавров Н. Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: инородцам, С. Петербург, 1911.

Дашнаки (из материалов департамента полиции), Баку, «Коммунист», 1990.

Rusya Federasyonu Devlet Arşivi, fon 102, liste 253, ça- lışma 285. Cihangir Zeynaloğlu, Muhtasar Azerbaycan Tarihi, Bakü, Kitap Odası, 1992.

Ordubadi M. Ş. Kanlı Yıllar, Bakü, “Karabağ’a Halk Yar- dımı”, 1991.

Kaspi gazetesi, 24 Eylül 1905, No.: 186.

A – Do, Kafkasya’da Ermeni - Türk Çatışmaları (1905- 1906 yılları). Belgesel, istatistiksel, topografik izahlarla.

Erivan, Ayvazyanlar ve Nazaryanlar Matbaası, 1907 ( Er- menice ).

Заварян С., Экономические условия Карабаха и голод 1906-1907 г., Перевод с армянского, Санкт- Петербург, 1907.

Алибегов И. Елисаветпольские кровавые дни предь судом общества. Завравшийся «публицист» и его общественные сподвижники. Тифлис, 1906.

Кавказский календарь на 1913, Тифлис, 1912.

Arzumanlı Vakıf, Mustafa Nazım. Tarihin Kara Sayfala- rı. Bakü, Kartal, 1998. распродажа Мугани