FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ

Ayhan ERDEM
2.004 193

Öz


Pazarlama iletişimi araçlarının bir bütün olarak kullanılması gerekliliği, bütünleşikpazarlama iletişimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Tüketici merkezli pazarlama düşüncesiolan bütünleşik pazarlama iletişimi, tüketiciyi satın almaya yönlendiren, marka bilinirliği vesadakati oluşturmak, tüketici bağlılığı yaratmak, yeni tüketici kazanma veya mevcuttüketiciler elde tutmak için müşteri ilişkilerini yönetimi (CRM) geliştirerek veri tabanıuygulamasına geçmeyi amaçlamaktadır.Modern pazarlama anlayışını nitelendiren bütünleşik pazarlama iletişimini benimseyenfirmalarda, pazarlamanın 4P'si genişletilerek 7P ve buna ilave olarak 7C şeklinde uygulamaalanı ortaya çıkmıştır. (7P: Ürün, fiziksel belirtiler, fiyat, satış yeri, hedef kitle, süreç,tutundurma; 7C ise: Müşteri değeri, onaylama, maliyet, kolaylık, dikkate almak,koordinasyon, iletişim)

Anahtar kelimeler


Pazarlama iletişimi; bütünleşik pazarlama iletişimi; tüketici davranışları; akaryakıt sektörü

Tam metin:

PDF