BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Ahmet TARHAN
2.167 141

Öz


Modern pazarlama anlayışını benimseyen kuruluşlar, değişen müşteri beklenti veisteklerine cevap vermek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla pazarlama iletişimiuygulamaları içerisinde “bütünleşik pazarlama iletişimi” adında bir yaklaşımı benimsemeyebaşlamışlardır. Bütünleşik pazarlama iletişimi, müşteri istek ve beklentilerini temel almakta,pazarlama karması öğelerinin her birini birer iletişim mecrası olarak görmekte ve hedefgruplara sunulacak mesajların tek ağızdan sunulması prensibine dayanmaktadır.Bütünleşik pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin rolü ve önemi, Konya merkezde basittesadüfi örneklem yoluyla seçilen 575 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasıyla ortayakonulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda deneklerin Kulesite alışveriş merkezini tercihetmelerinde etkili olan 4 faktör bulunmuştur. Bu faktörler önem sırasına göre: sosyalsorumluluk, iletişim, hizmet ve fiziksel özelliklerdir. Bunun yanında Kulesite alışverişmerkezi halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterlilik düzeyi ile faktörler arasındaki ilişkiincelenmiştir. Sosyal sorumluluk ve iletişim faktörleriyle halkla ilişkiler faaliyetleriniyeterlilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır.

Anahtar kelimeler


Pazarlama İletişimi; Bütünleşik Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler; Kulesite Alışveriş Merkezi

Tam metin:

PDF