KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YARATILAN MİTLERDE KORKU KULLANIMININ AMAÇ VE SONUÇLARI REKLÂMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Deniz AKIN
1.815 171

Öz


Modern toplumlarda, medya içeriklerinin ne ve nasıl olacağını belirleyen belli toplumsaldinamikler vardır. Kapitalist üretim biçiminde, bu dinamikleri belirleyen pazar koşullarıdır.Dolayısıyla medyanın ürettiği ideoloji, liberal burjuva ideolojisidir. Çağdaş iletişim araçları güçelde etmek, bu gücü korumak ve onu başka güç arayışlarının temeline koymak biçiminde kendinigösterdiği için, pazarın gereksinimlerini meşrulaştırarak gerçekleştirmesine hizmet eder. Kitleiletişim araçları, iletilerinin içeriğini dolduruş biçimi ve amacı doğrultusunda, egemen yapıyımeşrulaştırırken bazı teknikler kullanır. Mitsel figürler yaratma bunlardan biridir. Mitselfigürlerde duygular, psikolojik baskı unsuru olarak kullanılır. “Çağdaş mit” olarak tanımlanan buhikâyelerde kullanılan duygulardan biri “korku” dur. Modern toplumun modern insanının,gerçeklikten kaçmak için kitle iletişim araçlarının mitolojilerine sığınması, egemen yapınıngereksinimlerini işleyen bu mitolojilerde sunulan yaşam biçimlerinin toplumsal ilişkibiçmelerinde kabul görmesi ve meşrulaşması sonucunu getirir. Bir kitle iletişim ürünü olanreklâmlarda da, korkuyu psikolojik bir baskı unsuru olarak kullanan, hikâyeler yaratılmaktadır.Birer gösterge ve söylem olarak reklâmlar, ideolojik unsurlar barındırmakta ve çağdaş bir mitişlevi görmektedir.

Bu çalışmanın temel varsayımına göre, günümüz çağdaş mitleri, duyguları kullanaraktoplumsal ilişkileri egemen yapının gereksinimlerine uygun biçimde şekillendiren hikâyelerdir.Bu hikâyelerde korku duygusu yoğun olarak kullanılmakta, bu ise boyunsunmayı artırmaktadır.


Anahtar kelimeler


Kitle iletişimi; Egemen Yapı; Mit; Korku

Tam metin:

PDF