ANLATI VE BİÇİM İLİŞKİSİNE NEOFORMALİST BİR YAKLAŞIM: YAZI-TURA ÖRNEĞİ

Yusuf Gürhan TOPÇU
2.190 134

Öz


Bu çalışmanın amacı sinemada anlatıya farklı bir yaklaşım örneği olarakneoformalizmi tanımlamak ve Türk sinemasında son yıllarda özelikle biçimsel olarak ortayaçıkan en ayrıksı filmlerden olan Yazı-Tura'da anlatı ve biçim ilişkisini neoformalistyaklaşımla incelemektir. Bu kapsamda öncelikle neoformalist yaklaşım tanımlanmış, dahasonra Yazı-Tura filmi bu yaklaşımla çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda anlatınınoluşumunda syuzhet'in fabula'yı oluştururken biçimi nasıl yönlendirdiği ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler


Sinema; Anlatı; Neoformalizm; Yazı-Tura

Tam metin:

PDF