EĞİTİM DÜZEYİ VE MEDYA KULLANIM TERCİHLERİ İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR İZLERKİTLESİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Özgül BİRSEN
1.855 129

Öz


1970'li yıllarla birlikte yaşanan ekonomik yapılanmanın ve küreselleşmenin medyaalanındaki yansımaları izlerkitlenin medya tüketim alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur.Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımından hareketle bu çalışmada Eskişehirli izlerkitlenin medyakullanmama nedenleri ve medya kullanım sıklığı araştırılmıştır.

Eğitim değişkeni ve medya kullanımı arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışma Eskişehir ilindeyapılmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsü'nden alınan Eskişehir nüfus bilgileri doğrultusunda evrenitemsil eden dört yüz kişi kotalı örneklem yolu ile belirlenmiştir. Anket yolu ile elde edilen verilerSPSS programı ile analiz edilmiştir. İzlerkitlenin İnternet, cep telefonu, radyo, televizyon vegazeteyi kullanma sıklığı ve kullanmama nedenleri incelenmiştir.

Araştırmanın sonucuna göre, eğitim düzeyi arttıkça izlerkitlenin kitle iletişim araçlarıseçkisi genişlemektedir. Televizyon eğitimli ya da eğitimsiz farkı olmaksızın izlerkitle tarafındankullanılmaktadır. Eğitim düzeyi azaldıkça radyo dinleme oranı artmaktadır. İzlerkitleilgilenmiyorum, evimizde radyo yok ve zaman ayıramıyorum gerekçeleri ile radyodinlememektedir. Cep telefonu eğitimsiz izlerkitlenin bile medya seçkisinde yaygın bir biçimdeyer almaktadır. Cep telefonu kullanmama nedenleri ise ekonomik nedenler ve ilgi duymamakolarak belirtilmiştir. Ortaöğretim düzeyinde eğitim alan izlerkitle, üniversite düzeyinde eğitimalan gruptan daha sık gazete okumaktadır. Eskişehir'deki izlerkitle ekonomik nedenler, zamanayıramama ve ilgilenmeme nedeni ile gazete okumamaktadır.


Anahtar kelimeler


İzlerkitle; Kullanımlar ve Doyumlar; Medya Kullanımı

Tam metin:

PDF