MEDYA VE AHLAKİ PANİK

Sevil YILDIZ, Haluk Hadi SÜMER
2.989 198

Öz


Ahlaki panik kavramı, ortak değerler ve çıkarlara tehdit olarak görülen, sapkın davranışsergileyen bireylere ya da gruplara karşı toplumsal ve politik tepkilere atfen kullanılmaktadır.Bu toplumsal tepkilerde medya itici güçtür. Medya bir grubu veya eylemi sapkın olaraktanımlamakta ve onun üzerine yoğunlaşmaktadır. Toplumsal endişe ve histerinin oluşmasınaneden olmaktadır. Toplumdaki kanaat önderleri, politikacılar, emniyet yetkilileri, hukukuygulayıcıları, kanun koyucular toplumda oluşan korkunun ortadan kaldırılması için idari veyasal düzenlemeler yapmaktadırlar.

Bu çalışmamızda medya araştırmalarında unutulmaya başlanan, ancak kriminoloji, sosyoloji,psikolojide hala etkinliğini koruyan ahlaki panik kuramı incelenmektedir. Kuram ile ilgilisorunlara da değinilen bu çalışmada aynı zamanda Türk ve Dünya medyalarından ahlaki panikoluşturan olay örneklerine de yer verilmektedir.


Anahtar kelimeler


Ahlaki panik; suç; medya

Tam metin:

PDF