ÇOCUK DÜNYASINA ÖZGÜ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK OYUNCAĞIN KÜLTÜR KAZANIMINDAKİ ROLÜ

Kazım Özkan ÖZTÜRK, Özge UĞURLU
1.934 199

Öz


Bu çalışmada Sunay Akın kitaplarında, kültürün kuşaktan kuşağa aktarımı sürecinde bir unsurolarak oyuncağın sunumu incelenmektedir. Kültür farklı boyutlarıyla ele alınması gereken birkavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada da kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasındaçocukluk çağına özgü bir iletişim unsuru olarak kabul edilen oyuncak konu edilmektedir. Alanailişkin benzer çalışmalara çok sık yer verilmediği, bu konuda önemli bir boşluğun olduğugörülmektedir. Bu nedenle oyuncağın hem bireyin sosyalleşmesinde hem de belli kültürel kodlarıiçselleştirmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunun ‘Sunay Akın kitaplarında oyuncağın sunumuüzerinden' ortaya konulması önemli görülmektedir. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasındaoyuncağın rolü ve öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Kültürün hem öznesi hem de nesnesi olarak bireyin çevresi ile uyumunun ve gelişiminin,içinde bulunduğu kültürü içselleştirmesi ile yakından ilgili olduğu ve kültürün birey tarafındankazanılması ve içselleştirilmesinde de oyuncağın önemli bir role sahip olduğu varsayılmaktadır.Çalışmada bireyin kültür kazanım ve sosyalleşme sürecinde oyuncağın rolü ve öneminin ortayakonulması amaçlanmıştır. Oyuncak çocukluk çağına özgü bir iletişim aracı olarak kabul edilmiş,bu sayede iletişimin de bireyin sosyalleşmesi üzerindeki etkisi vurgulanmaya çalışılmıştır.Çalışmanın temel argümanı, oyuncağın bireyin sosyalleşmesindeki önemi üzerinde duran SunayAkın kitapları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Sunay Akın kitaplarındabireyin içinde bunduğu toplumun kültürel kodlarını içselleştirmesinde oyuncağın önemli bir yeresahip olduğunun vurgulandığı görülmüştür.


Anahtar kelimeler


İletişim; Kültür; Oyuncak

Tam metin:

PDF