İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM EĞİLİMLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Celalettin AKTAŞ
1.776 125

Öz


Yirminci yüzyılın son çeyreğinde bilgisayar ve elektronik iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelersonucu ortaya çıkan ve hızla yayılan bir iletişim aracı olarak İnternet, diğer bütün iletişimteknolojilerinin yaptığı gibi modern toplumlarda insanların yaşam tarzları üzerinde etkiliolmaktadır. Toplumların, insanların yaşam tarzları üzerinde bu denli etkili olan bir araç olarak İnternet'inkimler tarafından kullanıldığı, ne sıklıkla kullanıldığı ve kullanılırken de ne tür faaliyetlerinçevrimiçi ortamda gerçekleştirildiği, bu aracın toplumsal etkilerinin anlaşılabilmesiaçısından hayati önem taşımaktadır. Gazete, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarınıntoplum üzerinde ne denli etkisi olduğunu düşündüğümüzde; İnternet'in, kullanıcıların toplumsalhayatı üzerindeki rolünü anlamaya başlamamızın da ne kadar gerekli olduğu görülmektedir. Busebeple İnternet'in toplumsal etkilerinin anlaşılabilmesi ve İnternet kullanıcılarının çevrimiçi ortamdane tür faaliyetleri ne sıklıkla gerçekleştirdiklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla nicelbir çalışma yapılmıştır. Bu araştırmanın konusunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeeğitim ve öğrenim faaliyetlerini sürdüren birinci sınıf öğrencilerinin araştırma referansperiyodu içerisinde İnternet'i kullanarak ne tür faaliyetleri ne sıklıkla gerçekleştirdiklerinin tespitedilmesi ve demografik faktörlerin, İnternet'te gerçekleştirilen faaliyetler üzerinde etkilerininolup olmadığının oluşturulan hipotezler ışığı altında analiz edilmesi oluşturmaktadır. Araştırmasonuçları deneklerin, birçok faaliyeti gerçekleştirmek için İnternet'i bir araç olarak kullandıklarınıgöstermiştir. Bulgular, deneklerin gün içerisinde toplam İnternet kullanım süresi uzadıkçave hane geliri arttıkça kişisel faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla İnternet'i ne sıklıkla kullandıklarıgrubu içerisinde yer alan faaliyetleri daha sıklıkla gerçekleştirdiklerini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler


İnternet; İnternet Kullanımı; İnternet'in Toplumsal Etkileri

Tam metin:

PDF