KÜRESEL KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELECEĞİ: BULUT KÜLTÜRÜ

Ece İNAN, Kürsad GÖLGELİ, Emel TANYELİ
1.858 161

Öz


Teknolojik gelişimle gelen değişimin kültürel, ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde yarattığıetki bulut kültürü kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu etki kültürel yapının yeniden inşasına, enformasyonakışının yeniden yapılanmasına, bilimsel araştırmaların işbirliği ekseninde profesyonelleşmesine,kamu diplomasisinin çoklu etkileşim ve erişimle teknoloji desteğiyle şekillenmesine,“katılımcı anlayışın” yaygınlaşarak otoriter gücü sınırlamasına ve kontrol artışına zemin hazırlamaktadır.Bu bağlamda, çalışmada bulut kültürü kavramı çerçevesinde bireysel ve toplumsal yaşamdave dolayısıyla 21.yy'da küreselleşen dünyada yaşanan değişimin gözler önüne serilmesiamaçlanmaktadır. Leadbeater'ın iletişim literatürüne kazandırdığı “bulut kültürü” kavramı eksenindeve alana ilişkin literatür taramasıyla kavramın yorumlanması çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler


Teknoloji; Küresel İlişkiler; Bulut Kültürü

Tam metin:

PDF