İLETİŞİM YAKLAŞIMIYLA BİR DEĞER ÖNERMESİ: İŞVEREN MARKALAMASI

Ebru ÖZGEN, Zuhal AKBAYIR
2.729 268

Öz


Markalar kurum ve kuruluşları rakiplerinden ayırt etmeye yarayan en önemli özelliklerdir. Bir kurumun marka haline gelmesiyle elde edeceği en önemli kazançlardan biri hedef kitlelerin zihninde olumlu imaj yaratmak ve dolayısıyla kurumun itibarını arttırmaktır. Markaların çoğunlukla dış hedef kitleler üzerinde bilinirliği arttırmak amacıyla oluşturulduğu düşünülmektedir. Fakat kurumların en önemli hedef kitlelerinden biri mevcut ve potansiyel çalışanlarıdır. Çalışma performansının arttırılması, kurum kültürünün, kurumsal davranışın ve kurumsal kimliğin oluşturulması kurumların çalışanlarıyla bir bütün olarak algılanmasına bağlıdır. Bu amaçla kurumlar işveren markalarından yararlanmaktadırlar. İşveren markalaması bir kurumun marka kimliğini “işveren” olarak konumlandırmasıdır. Kurumlar bu yönleriyle rakiplerinden daha ayrıcalıklı bir yere ve “çalışmak için ideal yer” imajına sahip olurlar. Her nekadar işveren markalaması uygulama ve teoride daha çok insan kaynakları programlarının birer parçası olarak görünse de işveren markalarının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bir takım iletişim çabalarını gerekli kılar. Bu çalışmayla işveren markasının temel özellikleri iletişim disiplini çerçevesinden değerlendirilmekte ve ortaya konan çeşitli örneklerle işveren markasının iletişim uygulamalarındaki yeri irdelenmektedir.


Anahtar kelimeler


Marka; İşveren; İşveren Markası; İşveren Markalaması

Tam metin:

PDF