GÜNDEM KOYMA ve SAPTAMA YAKLAŞIMINDA BİR ARAŞTIRMA GELENEĞİ ve TASARIMI OLARAK ÇERÇEVELEME

İlker ERDOĞAN
2.748 175

Öz


Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimler ve medya araştırmaları alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının; medyanın gündem koyma ve saptama rolüne odaklanan ve medyanın, kamusal tartışma olanaklarının genişlemesinde belirgin bir rol oynadığını öne süren araştırmaları ile medyanın potansiyel olarak tutumlarla ilgili güçlü etkilere sahip olduğu düşüncesine dayanan çerçeveleme yaklaşımı bağlamında gerçekleştirilen ve özellikle de haber metinleri üzerinde yapılan çalışmalarda çerçeveleme üzerine odaklanan siyasal etki araştırmalarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla çalışmada, ilk olarak çalışmanın kuramsal tartışma alanını oluşturan gündem koymave saptama yaklaşımı ile çerçeveleme yaklaşımı değerlendirilmektedir. Daha sonra da, buçalışmada ele alınan kuramsal yaklaşımlar ile ilgili yöntem bilimsel değerlendirmelerin de ortaya konulabilmesi için gündem koyma ve saptama yaklaşımındaki araştırma gelenekleri ve tasarımları ile birinci aşama (geleneksel) ve ikinci aşama (çerçeveleme) araştırmaların nitelikleri açıklanmaktadır. Bununla birlikte, bu çalışmada, söz konusu yaklaşımlar ile ilgili olarak kuramsal, kavramsal ve yöntembilimsel karmaşanın önlenebilmesi için bu yaklaşımların ve araştırma gelenek ve tasarımlarının genel yapısı literatür taraması ile netleştirilmektedir.

Anahtar kelimeler


Gündem Koyma ve Saptama; Çerçeveleme; Birinci Aşama (Geleneksel) Araştırmalar; İkinci Aşama (Çerçeveleme) Araştırmalar

Tam metin:

PDF