LİBERAL DEMOKRASİLERDE MEDYA ve KAMUOYUNUN DIŞ POLİTİKA KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ

Yavuz BAYRAM
2.581 289

Öz


Dış politika alanı iç politika alanından farklı olarak karmaşık ilişkilerden oluşmakta ve bu ilişkilerin yorumlanması için teknik bilgi birikimi gerektirmektedir. Medya kuruluşları çok önemli kriz durumları dışında rutin dış politika alanına ilişkin haberlere bültenlerinde veya sayfalarında genelde yer vermemektedir. Dış politika alanına ilişkin bir sorunun iç politikayı da yakından ilgilendirmesi durumunda (yakın savaş tehdidi gibi) hem medya hem de kamuoyunun mevcut ilgisizliği azalmakta, medyanın ve de kamuoyunun gündemi dış politika alanına odaklanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası propagandanın öneminin ortaya çıkması medya çalışmalarına yeni bir soluk getirmiş, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmada ve politik karar almada ne ölçüde etkili olabileceği sorusuna cevap arayan araştırmaların yapılmasına yol açmıştır. ABD'nin Vietnam savaşı tecrübesi medya ve kamuoyunun karar alıcılar üzerinde ne ölçüde etkili olduğuna dair sağlam kanıtlar ortaya koymuş ve iç politika alanında olduğu kadar dış politika alanında da medya-kamuoyu ve karar alıcı ilişkisi yapılan çalışmalarla sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulama gayretlerinin bir devamı olarak yapılan bu çalışma dış politika alanında medya-kamuoyu ve karar alıcı arasında nasıl bütünleştirici bir model ortaya konulabileceğine dair teorik açıklamalar yapma hedefi taşımaktadır.


Anahtar kelimeler


Medya, Kamuoyu; Dış Politika; Karar Alıcı; Karar Alma Süreci

Tam metin:

PDF