ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK BOYUTLARI

Gaye EDİZLER, Eyyup AKBULUT
1.651 114

Öz


Bu çalışmada eğitim yöneticilerinin “dönüşümcü liderlik tarzı”nı ne düzeyde uyguladıkları kendi öz değerlendirmeleri ve öğretmenlerin algılamaları karşılaştırılarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, İzmir'de faaliyet gösteren ve tabakalama örnekleme yöntemiyle seçilen 8 ilköğretim okulu ve 5 lisede görev yapan toplam 55 eğitim yöneticisi ve 579 öğretmen arasından seçilen 32 eğitim yöneticisi ve 127 öğretmenden oluşmaktadır. Özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin sergiledikleri dönüşümcü liderlik davranışlarını ölçmek üzere literatürde sıklıkla tercih edilen iki ölçekten (Çok Yönlü Liderlik Analizi ve Liderlik Uygulamaları Envanteri) yararlanılarak oluşturulan 30 maddelik “Dönüşümcü Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi, X, Ss, t testi ve Anova gibi istatistiksel testlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda İzmir'deki özel öğretim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerinin dönüşümcü liderliği büyük oranda süreçleri değiştirme boyutuyla uyguladıkları saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


Liderlik; eğitim yöneticileri; dönüşümcü liderlik

Tam metin:

PDF