HİZMETKÂR LİDERLİK ANLAYIŞI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI GELİŞTİRMEK

Müjde Ker DİNÇER, Burcu ÖKSÜZ
2.027 160

Öz


Örgütsel vatandaşlık davranışı[1] (ÖVD) ile hizmetkâr liderlik kavramları birbirlerini etkileyen, yakından ilişkili kavramlardır. Çalışanlara değer veren ve sözlerini önemseyen, onları her konuda destekleyen, etik davranan, dürüst, güvenilir, örgütsel adalete önem veren, etkili iletişim kurabilen, hoşgörüye dayalı huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışan ve hizmet etme amacıyla hareket eden hizmetkâr liderler, ÖVD'nin geliştirilmesinde kilit rol üstlenmektedirler. Nitekim baskı ve zorlamaların yerine destek ve hoşgörünün hâkim olduğu bir iş ortamında çalışanlar, kendilerini örgütün önemli bir parçası gibi hissetmekte ve gönülden gelen bir istekle örgütsel amaçlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Belirtilen birbiri içine geçmiş iki alan üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada, öncelikle ÖVD ve hizmetkâr liderlik kavramları açıklanmış daha sonra ÖVD'nin geliştirilmesinde hizmetkâr liderliğin rolü ve önemi literatür taraması yapılarak tartışılmıştır. Sonuç olarak, hizmetkâr liderlerin ÖVD'nin geliştirilmesi açısından öncü bir rol üstlendiğini ve takipçileri için yol gösterici olduğu konusunda yoğunlaşılmıştır.

[1] Bu çalışmada, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı kavramı yerine ÖVD kısaltması kullanılmaktadır.


Anahtar kelimeler


Örgütsel Vatandaşlık; Örgütsel Vatandaşlık Davranışı; Liderlik; Hizmetkâr Liderlik; Hizmetkâr Liderler

Tam metin:

PDF