KOCA NİNE İLE TİLKİ ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

AHMET GÜNEŞ
2.168 187

Öz


Bu çalışmada, masal türlerinden hayvan masallarına örnek oluşturan Koca Nine ile Tilki adlı masalın dilsel içeriği göstergebilimsel okuma yöntemiyle çözümlenmeye çalışılacaktır. Çalışma metni Pertev Naili Boratav'ın 1 Tekerleme, 48 Masal, 19 Karatepeli Hikâyesi ve Türk Masalı Üzerine Bir İnceleme'den oluşan “Az Gittik Uz Gittik” başlıklı kitabının 48 masal bölümünden seçilmiştir. İnceleme nesnesi olarak seçilen metin, yazınsal türler arasından hayvan masallarına örnek oluşturmakta ve inceleme bu tür açısından ele alınmaktadır. Uygulamada dilbilimin yazınsal ürünlerdeki dil kullanım yöntemlerinden yapısal dilbilim yaklaşımı kullanılarak, metnin içeriği söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeylerde göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.


Anahtar kelimeler


Göstergebilim; Çözümleme yöntemi; Eyleyenler modeli; Anlam; Masal

Tam metin:

PDF