BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA BİR TANIMA YÖNTEMİ OLARAK “MAVİ MASA” NIN KULLANIMI: ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Simge Kurban, Funda Yalım
4.173 222

Öz


Günümüzde tüm kurumların halkları (hedef kitleleri) ile karşılıklı iletişime dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Gerek literatürde gerekse uygulamada çoğu zaman halkla ilişkiler faaliyetleri sadece kâr amacı güden kuruluşlara yönelik olarak algılansa da günümüzde kamu kurumları da halkla ilişkiler çalışmalarına başvurmaktadırlar. Bu noktada kamu kurumları kapsamında değerlendirilen belediyeler de çağdaş, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı gereği bulundukları bölgede hizmet götürdükleri vatandaşlar için anlayış, destek ve güveni sağlamaya yönelik halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bir tanıma ve tanıtma süreci olan halkla ilişkilerde hedef kitlenin yakından tanınması tutumlarının, beklentilerinin ve isteklerinin bilinmesi yapılacak tanıtım faaliyetlerinde başarıyı getiren önemli etkenlerden biridir. Belediyeler günümüzde hizmet götürecekleri halkı tanıma, onların beklenti, istek ve şikayetlerini öğrenme noktasında birçok yöntemden faydalanmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman halkın belediyelere yakınma, istek ve şikayetlerini iletme yöntemlerinden bir olan “mavi masa” uygulamaları belediyelerin halkla ilişkiler faaliyetleri için önemli bir tanıma aracı olmaktadır. Bu makalede İstanbul'un ve aynı zamanda Türkiye'nin önemli belediyelerinden biri olan ve de çok geniş bir hizmet alanına sahip bulunan Şişli Belediyesi'ndeki “mavi masa” çalışmaları incelenmiştir.


Anahtar kelimeler


Belediyeler, halkla ilişkiler, mavi masa.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçakaya M.(1999). Belediyelerde Halkla İlişkiler. Sayıştay Dergisi. Sayı:34.

Asna A.(1998), Public Relations-Temel Bilgiler. İstanbul: Der Yayınları(2.bs).

Duman T. ve Yüksel F.(2008). Belediyelerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçümü: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 435

Ertekin Y.(1995a).Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:4, Sayı:5, 3-11.

Ertekin Y. (1995b). Halkla İlişkiler. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Yayınları (TODAİE). No:259

Eryılmaz B (1997). Yerel Yönetimin Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: Birleşik Yayıncılık. Göksel A.B., Yurdakul N .B (2002). Temel Halkla İlişkiler Bilgileri İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Güllüpunar H (2009), Halkın Yakınma Yöntemleri (Belediyelerde Halkla İlişkiler). Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

Kazancı M. (2002). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.

Kocabaş F. ve Elden M. ve Yurdakul N. (2000). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. (2. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kuş A (2008), Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Yerel Basına Yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Sezgin M (2007), Türkiye’deki Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Bir Model Önerisi,Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tarhan A.(2011). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve E-Devlet, Konya:Palet Yayınları.

Yalçındağ S.(1996), Belediyelerimiz ve Halkla İlişkiler. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Yayınları (TODAİE).

Yatkın A (2007), Yerel Yönetimlerde Hizmet Verimliliğinin Arttırılmasında Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi: Elazığ Belediyesi Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, Sayı:2, 45-66.

Yayınoğlu P (2007).Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler-Belediyeler Açısından Bir Değerlendirme, İstanbul: Birsen Yayınevi.

Başbakanlık İletişim Merkezi Temmuz 2011 Faaliyet Raporu, http: // basbakanlik. gov. Tr/ Temmuz 2011 Faaliyet Raporu/ erişim:05/01/2013.

Büyükşehir Belediyesi 2011 Faaliyet Raporu, http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/BilgiHizmetleri/ Yayinlar/ FaaliyetRaporlari/documents/ 2011 / iBB_ FAALiYETRAPORU2011_PDF/ ibb_faaliyetraporu2011.pdf. / erişim:05/01/2013. http:// www. tepebasi.bel.tr/ mavimasa/ erişim:05/01/2013. http://www.ankara-bel.gov.tr/alo-153-mavi-masa/erişim:05/01/2013 http://www.bimer.nedir.com/erişim:05/01/2013 http://www sisli.bel.tr/DIGIKENTEBELEDIYE/faces/page/basvuru.jsp?menu=yes/ erişim:02/01/2013)