BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMSAL ETKİNLİKLER: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Berrin ÖZKANAL
4.802 212

Öz


Bu çalışmada bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerden oluşan kurumsal etkinlikler öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmektedir. Üniversitelerin etkinlik uygulamalarına yön verecek yeterli sayıda araştırma bulunmaması nedeniyle, etkinliklerin öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verip vermediği ve memnuniyetleri yeterince bilinmemektedir. Bu gereksinimden hareketle Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerin öğrencilere katkı sağlayıp sağlamadığı, kültürel etkinlik dersinin öğrencilerin etkinliklere katılımına etkisinin olup olmadığı ve bu etkinliklerin amacına uygun ve yeterli bulunup bulunmadığı çalışmanın sorununu oluşturmaktadır. Çalışma üniversitelerde gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla üniversite-öğrenci arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlaması ve etkinliklerden üniversitelerin geleceğe yönelik planlarında güçlü bir imaj oluşturmak için yararlanması açısından önemlidir. 

Çalışmanın amacı Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin kültürel etkinlik dersi kapsamında yer alan bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını değerlendirmektir. Anadolu Üniversitesinde son sınıfta öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerine uygulanan araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden, verilerin analizinde ise yüzde ve frekansın yanında çapraz tablolardan yararlanılmıştır.

Çalışmanın sonucunda öğrencilerin etkinlikleri yararlı buldukları, sanatsal ve kültürel etkinliklere daha fazla katıldıkları ve hoşlandıkları, daha fazla eğitim ve spor etkinliği talebinde bulundukları, etkinlikleri yararlı buldukları, etkinliklerden haberdar olmak için daha çok basılı ve internet araçlarını kullandıkları, kültürel etkinlik dersinin öğrencilerin etkinliklere katılımını arttırdığı ve öğrencilerin etkinlikleri yeterli ve amacına uygun buldukları belirlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Halkla ilişkiler; Kurumsal Etkinlik; Serbest Zaman Etkinlikleri; Anadolu Üniversitesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v3i3.1005000215

Referanslar


Argan, M. (2007). Eğlence Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

Akyıldız, M. (2010). Boş Zaman Pazarlamasında Deneyimsel Boyutlar: 2009 Rock’n Coke Festivali Katılımcılarına Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Babacan, E ve Aylin G. (2011). Etkinlik Yönetimi. Ankara: Detay Yayınları.

Berridge, G. (2007). Events Design and Experience. Oxford: Elsevier Ltd.

Getz, D. (1997). Event Management & Event Tourism. New York: Cognizant Communication Corporation.

Getz, D ve Cheyne J (1997).Special Event Motivations and Behaviour. C. Ryan (Der.). The Tourist Experience: A New Introduction. London: Cassell.

Getz, D. (2007). Event Studies. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Gültekin, B. (2006). Halkla İlişkilerde Etkinlik Yoluyla İmaj Oluşturma. Ankara: Nobel Yayınları. Gültekin, B. (2012). Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Gürgen, H. (2011). Halkla İlişkiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi

Hou, J.J, Tu, H.H, Yang, M.F. (2007). Agreeableness and Leisure Satisfaction in the Context of Online Games. Social Behavior and Personality, 35 (10), 1379-1384.

Iwasaki, Y. (2007). Leisure and Quality of Life in an International and Multicultural Context: What Are Major Pathways Linking Leisure to Quality of Life?. Social Indicators Research, 82, 233-264.

Kabanoff, B. (1982). Occupational and Sex Differences in Leisure Needs and Leisure Satisfaction. Journal of Occupational Behavior, vol.3, 233-245.

Lu, L, Hu, CH. (2005). Personality, Leisure Experiences and Happiness. Journal of Happiness Studies, 6, 325-342.

Mahoney, JL ve Stattin, H. (2000). Leisure Activities and Adolescent Antisocial Behavior: The Role of Structure and Social Context. Journal of Adolescence, 23. 113-127.

McLean, D.J (2006). Philosophy and Leisure, Kassing, G., Introduction to Recreation and Leisure, Human Kinetics, United States, 40-41.

Sarı, M. (2012). An Investigation of High School Students’ Participation in Extracurricular Activities. Journal of Theoretical Educational Science, 5(1), 72-89.

Tassiopoulus, D (2005). Events-An Introduction. D. Tassiopoulus (Ed.). Event Management: A Professionel and Developmental Approach. South Africa: Juta Academic, 2-36.

Tinsley, HEA, Eldredge, BD. (1995). Psychological Benefits of Leisure Participation: A Taxonomy of Leisure Activities Based on Their Need- Gratifying Properties. Journal of Counseling Psychology, 42, (2),123-132.

Toksü, F. (2010). Etkinlik Stratejileri. A. Yılmaz (Der.). Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Pira, A. (2004). Etkinlik Yönetimi. İstanbul: MediaCat Yayınları 5.Baskı.

Ragheb, MG, Tate, RL. (1993). A Behavioral Model of Leisure Participation Based on Leisure Attitude, Motivation and Satisfaction. Leisure Studies, 12, 61-70.

Shone, R. & Patty, B. (2004). Successful Event Management: A Particular Handbook. London: Thomson Learning.

Özkoçak, L. (2013). Etkinlik Yönetimi ve Uygulamaları, B. Özkanal (Der.). Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Yüzer, A.F. ve diğerleri.(2009). İstatistik. A.Ü. Yayınları.