2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU

Fatma NİSAN
2.027 147

Öz


ÖZET

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin başkanlık seçimleri her dönemde dünyanın gündem konusu olmuştur. 2008 yılında bir siyahın Beyaz Saray’a aday olması, dünyanın dikkatini ABD’ye yöneltmesine neden olmuştur. Bu siyah, başkan olduktan sonra tarihe geçecek olan Barack Hüseyin Obama’dır. Obama’nın 2008 seçimlerinden galip çıkıp Beyaz Saray’daki siyah renkli başkan olması, ABD açısından ‘tarihi bir devrim’ olarak nitelendirilmiştir. Obama, 2012 seçimlerinde de tekrar aday olmuş ve bu seçimleri de kazanarak ikinci kez ABD başkanı olmuştur. Obama, zaferle çıktığı her iki seçim de tüm dünyanın olduğu kadar Türkiye’nin de gündemini işgal etmiştir. Bu çalışmanın amacı; 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türk basınını temsilen seçilen gazetelerin birinci sayfalarında yer bulma sıklığı, sayfadaki konumu, gazetelerin konuya yaklaşımının analiz edilmesidir. Çalışmada her iki dönemin basında yer alış şeklinin karşılaştırması yapılmıştır. 2008 ve 2012 ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye’deki yazılı basında nasıl ve hangi farklılıklarla yansıtıldığı çalışmanın temel sorusunu oluşturmaktadır. Her seçim döneminin 20 günlük süreçlerinin incelendiği çalışmada nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, Türk ve Amerikan ilişkilerini belirleme ve ABD seçimlerinin Türk basınında nasıl yer aldığını görme açısından önemlidir.


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: ABD, 2008 başkanlık seçimleri, 2012 başkanlık seçimleri, nitel içerik analiz, Türk yazılı basını, gündem belirleme kuramı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v3i4.5000013952

Referanslar


Atabek, N. (t.y). Gündem Belirleme Yaklaşımı, İletişim Fakültesi Dergisi, ss: 155-174. Atmaca, A. Ö. (2011). Yeni Dünyada Eski Oyun: Eleştirel Perspektiften Türk-Amerikan İlişkileri, Ortadoğu Etütleri, 3(1), ss.157-191, Temmuz 2011.

Berelson, B.(1952). Content Analysis in Communication Research, New York: Free Press. Beriş, Y. ve Gürkan, A. (2002). Türk- Amerikan İlişkilerine Bakış: Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler, TÜSİAD ABD Temsilciliği Değerlendirme Raporu (TS/WSH/02-020), TÜSİAD ABD Temsilciliği.

Bezirgan Arar, Y. ve Bilgin, N. (Bahar 2010). “Gazetelerde Ötekileştirme Pratikleri: Türk Basını Üzerine Bir İnceleme”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, s: 30, ss. 1-18.

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar, (2. bs.), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Cohen, B. C. (1963). The Press, The Public and Foreign Policy, Princeton: Princeton University Press.

Çebi, M. S. (2002). 16 Nisan Avrupa Birliği Atina Zirvesi’nin Türk Yazılı Basınında Sunumu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi İletişim, s: 16, ss: 1Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. ( 2002). Öteki Kuram, Ankara: Erk Yayınları.

Ersoy Öztürk, T. (2011). Yeni Dönem Türkiye- ABD İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 1. Türkiye-ABD Forumu Stratejik Raport (Rapor No: 48), Versiyon 1.

Güngör, N. (2013). İletişim- Kuramlar- Yaklaşımlar, (2. bs.), Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hazar, Ç. M. (2002). Medyanın Sosyolojik İşlevlerinden Gündem Kurma, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi İletişim, s: 16, ss: 47-69.

Hurmi, A. B. (2010). Bush ve Obama Karşılaştırması Çerçevesinde Amerikan Dış Politika Analizi, Alternatif Politika, Cilt:2, s: 1, ss: 56-81.

İnceoğlu, M. (1993). Tutum, Algı, İletişim, Ankara: Vadi Yayınları.

Kırdar, S. (2002). Amerikan Halkı Obama’yı Tekrar Başkanı Olarak Seçti, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Değerlendirme Notu, Kasım 2012.

Seta Analiz. (2009). Obama Dönemi Türk- Amerikan İlişkileri, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), s: 8, Nisan 2009.

Sever, S. (2012). Spor ve Medya İlişkisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları.

Severin, W. J. ve Tankard, J. W. (1992). Communication Theories: Origins, Methods and Uses in The Mass Media, N. Y.: Longman.

Tokgöz, O. (2000). Temel Gazetecilik, (4. bs.), Ankara: İmge Kitabevi.

Turam, E. (1994). Medyanın Siyasi Hayata Etkileri, İstanbul: İrfan Yayıncılık.

Yaylagül, L. (2008). Kitle İletişim Kuramları, (2. bs.), Ankara: Dipnot Yayınları. http://tr.wikipedia.org/wiki/ABD-Türkiye_ilişkileri Erişim Tarihi: 04 Nisan 2014