DEĞİŞEN TELEVİZYON PLATFORMLARININ İZLEYİCİYE SUNDUĞU SEÇENEKLER

Ayşegül AKAYDIN
2.561 158

Öz


Teknoloji alanındaki gelişmeler sonucunda enformasyon toplumu dediğimiz internet ve bilgisayar teknolojilerinin ön planda olduğu bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Enformasyonun kolay ve hızlı paylaşımı sayesinde iletişim teknolojileri de gelişmeye başladı. Manuel Castells’in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik bir yapıya ağ toplumuna dönüştü.

Bu toplumsal dönüşüm ve gelişen teknolojiler sayesinde televizyon alanında yeni bir yayıncılık anlayışı oluştu. Sayısal yayıncılık özellikle izleyiciye çok fazla imkan sundu. IPTV, web TV, pay TV olarak adlandırılan televizyon sistemleri hayatımıza girdi. IPTV, şifreli veya şifresiz radyo, televizyon, veri kanallarının, depolanan video, ses ve veri içeriklerinin IP (internet protokol) paketlerine dönüştürülerek geniş bant erişim teknolojileri (Xdsl,fiber..) üzerinden son kullanıcıya yayınlanmasıdır (Taşçı,Tekcan,Sunar,2011). Ayrıca bu yeni televizyon yayıncılığı, izleyiciyi ön plana çıkaran etkileşimli bir anlayıştır.

Bu çalışmada, sayısal televizyon yayıncılığının izleyiciye sunduğu imkanlar ve seçenekler incelendi. Çalışmada literatür taraması ile birlikte kuramsal temel oluşturulup değişen izleyici kavramına da değinildi.


Anahtar kelimeler


Sayısal Yayıncılık, İzleyici, IPTV

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v3i4.5000015881

Referanslar


Alemdar, K. ve Erdoğan, İ. (2003). Öteki Kuram. İstanbul: Erk yayınları

Aydın, O. (2007). Alımlama Araştırmaları ve Kültürel Çalışmalar Geleneğinin Katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11, 119-131.

Başaran, F. ve Geray, H. (2005).İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara: Siyasal.

Büyükbaykal, C. (t.y.). Günümüzde Türkiye’deki Televizyon Yayıncılığının Genel Görünümü. Erişim Tarihi: 7.12.13, http://sbd.aydin.edu.tr/makaleler/cilt1sayi9/7_ceyda_ilgaz_ buyukbaykal.pdf

Castells, M.(2013).Ağ toplumunun yükselişi.İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları.

Coşar, Ö. (n.d). Etkileşimli Televizyon Uygulamaları. Erişim Tarihi: 7.12.13, http://www.emo. org.tr/ekler/e4b798b0961975c_ek.pdf

Çımrın, F. (2011). Manuel Castells’i yeniden okumak: Küresel Ağ Hareketleri Yaklaşımının Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Erişim Tarihi: 28.12.13, http://sosbilder.neu.edu.tr/wp- content/uploads/NEU-Journal-of-Social-Sciences-Vol.IV-No.2.pdf#page=65

Dolanbay, C. ve Ünal, V. (2008).Birey eksenli interaktif yayıncılık.İstanbul:RTÜK.

Durmaz, A. (2012). Erişim tarihi: 01.06.14 Dijital Televizyon Yayıncılığı. aktaran http:// tvteknolojileri.blogspot.com.tr/2012/01/dijital-televizyon-yaynclg.html.

İnternet TV ile IPTV arasındaki farklar. Erişim Tarihi: 28.12.13 http://www.derinev.com/ internet/derinev-campus/iptv/internet-tv-ile-iptv-arasindaki-farklar_52.html

Kandemir, C. (2013). IPTV Yayıncılığının Sorunları ve Geleceği.İstanbul: Derin yayınları

Karaoğlu, M. (2011). Dünya’da ve Türkiye’de Sayısal ve Karasal TV Yayıncılığı. (Uzmanlık Tezi).Ankara: RTÜK

Kırık, M.A. (2010). Etkileşimli Televizyon. İstanbul: Yeni Medya

Kırık, M.A. ve Karakuş, K. M. (2013). Sosyal Medya ve İnternet Teknolojisi ile Yöndeşen Televizyon Yayıncılığı: Sosyal TV. Erişim Tarihi: 7.12.13, http://www.academia. edu/4967493/Sosyal_Medya_ve_Internet_Teknolojisi_ile_Yondesen_Televizyon_ Yayinciligi_Sosyal_TV

Mc Quail, D. & Windahl S. (1993). İletişim Modelleri. Ankara: İmaj

Medya+ .Medya Artı Pazarlama ve İletişim Dergisi. Türkiye’de IPTV. Sayı 3. İstanbul.

Taşçı, O. ve Tekcan, T. A. ve Sunar. K. (t.y.). İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerde IPTV’nin rolü Televizyon Endüstrisi ve Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri. Erişim Tarihi: 7.12.13, http://www.emo.org.tr/ekler/3aaec9d64fb9866_ek.pdf

Televizyonun Geleceği,OTT hakkında bilmek istediğiniz herşey. (2012). http://www.btnet.com. tr/42533-televizyonun-gelecegi-ott-hakkinda-bilmek-istediginiz-hersey-konuk-yazar. html. Erişim Tarihi: 7.12.13