MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ VE YENİ MEDYA ALGISINA ETKİSİ

Erol İLHAN
3.132 275

Öz


Teknolojik açıdan ulaşılan nokta, kitle iletişim araçlarını ve dolayısıyla medyayı zaman ve mekan sınırı olmaksızın kullanılır hale getirmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan hareketlilik ve akıllı teknolojiler, haberleşmenin yanı sıra medyayı takip etme olanağı ve hızını artırmıştır. Özellikle çocuklar, bu tür gelişmiş iletişim araçlarına erken yaşlardan itibaren sahip olmakta, yeni medyanın etkilerine maruz kalmaktadır. Çocukların medya karşısında bilinç kazanması ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmesi için medya okuryazarı olmaları önemli görülmektedir.
Çalışmada; öğrencilerin medyayı özellikle internet medyasındaki içerikleri nasıl değerlendirdikleri, medyanın zararlı etkilerine karşı farkındalık kazanıp kazanmadıkları gibi hususlar üzerinde durularak, dersin öğrencilerin algılarını ne şekilde etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında; Ankara’nın Mamak İlçesi’nden 75. Yıl İlköğretim Okulu, Keçiören’den Gülhane İlköğretim Okulu, Çankaya’dan Gülen Muharrem Pakoğlu İlköğretim Okulu, Altındağ’dan İhsan Sungu İlköğretim Okulu ve Yenimahalle’den Yeşilevler İlköğretim Okulları’nın tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen ikişer sınıfından toplam 258 öğrenciye anket uygulanmıştır.  
Çalışma sonucunda; medya okuryazarlığı dersinin, internet medyasının içeriklerini değerlendirme konusunda yararlı ve gerekli olduğu saptanmış, öğrencilerin yeni medya ile içeriklerine karşı eleştirel bir bakış açısı kazanması gerektiği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Yeni Medya; Medya Okuryazarlığı; İnternet; İlköğretim; Bilinç

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v4i1.5000033736

Referanslar


Akıcı, Muhammed L. (2012). İnternet ve Sosyal Medya Dünyasında Gerçek Zamanlı Ekonomi. Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz. ed: Edibe Sözen. (1. basım). Alfa Yayınları.

Asan, A. (2012). Eğitimde Bir Yeni Yönelim Alanı: Sosyal Medya. ed. Edibe Sözen. Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz. (1. baskı), Alfa Yayınları.

Babacan, M.E. Haşlak, İ. Hira, İ. (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı. Akademik İncelemeler Dergisi. s. 63-92, Cilt 6, Sayı: 2, Sakarya Üniversitesi.

Baban, E. (2014). Amerika’nın İletişim Odaklı Savaş Stratejileri: Hipergerçeklik Çatısı Altında Aşırı Protesto ve Kapitalizm. I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi. s. 589-605, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Binark, M. ve Bek, M. G. (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. (2. baskı), İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. der: Binark, M. Yeni Medya Çalışmaları. (1. baskı). Ankara: Dipnot Yayınları.

Çakır, M. (2014). “Yeni Medyaya İlişkin Eleştirel Yaklaşımları ve Tespitleri İle Christian Fuchs”. ed: Mukadder Çakır. Yeni Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar. (1. baskı). İstanbul: Doğu Kitabevi.

Çalışkan, B. (2010). Yeni İletişim Ortamlarında Gözetim: Üniversite Çalışanlarının Gözetim Algıları. International Conference of New Media and Interactivity Bildiriler Kitabı. s.78-83. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Dilmen, N. E. (2012). Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam ve Pazarlama Disiplinleri İçerisindeki Kullanımı, ed. Tolga Kara, Ebru Özgen. Sosyal Medya/Akademi. (1. baskı), Beta Yayınları.

Er, C. (2012). Yaşayan Bir Dijital Platform Olan Sosyal Medyada Etik, ed: Edibe Sözen. Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz. (1. baskı). Alfa Yayınları.

Geray, H. (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları. Ankara: Ütopya Yayınları.

Gürsakal, N. (2009). Sosyal Ağ Analizi. (1. baskı). Bursa: Dora Yayınları.

İnceoğlu, Y. (2011). Medyayı Doğru Okumak. ed. Nurçay Türkoğlu. Melda Cinman Şimşek. Medya Okuryazarlığı. s.19-24. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.

Jolls, T. Thoman E. (2008). 21. Yüzyıl Okuryazarlığı (Medya Okuryazarlığına Genel Bir Bakış ve Sınıf İçi Etkinlikler). çev. ed. Cevat Elma, Alper Kesten. Ankara: Ekinoks Yayınevi.

Laughey D. (2010). Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. çev: Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

MEB TTK ve RTÜK (2006). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara.

MEB TTK ve RTÜK (2007). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabı, Ankara.

Özad, B. E. (2011). Medya Okuryazarlığı ve Yetişkinlerin Öğrenmesi. ed. Nurçay Türkoğlu, Melda Cinman Şimşek. Medya Okuryazarlığı. s. 87-95. İstanbul: Parşomen Yayıncılık.

Özarslan, E. (2008). Mehmet Said Paşa Gazeteci Lisanı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kırkıncı Yıl Kitaplığı No:17. Ankara.

Pekman, C. (2011). Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı. ed. Nurçay Türkoğlu, Melda Cinman Şimşek. Medya Okuryazarlığı. s.37-45. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.

Peltekoğlu, F. B. (2012). Sosyal Medya, Sosyal Değişim. Sosyal Medya/Akademi. (1. Baskı). Beta Yayınları.

Tahralı, F. O. (t.y.). Toplumsal Özgürleşme ve İnternet. Yeni Medya Çalışmaları. I. Ulusal Kongresi. s.219-229. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi.

Taşkıran, N. Ö. (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. (2. baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.

Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. (1. baskı). Ankara: Dost Kitabevi.

Tokgöz, O. (2010). Temel Gazetecilik. (8. baskı). İmge Kitabevi Yayınları.

Törenli, N. (2011). Küreselleşmenin Yol Haritaları Tekno-Siyasal Paradigmalar. (1. baskı). Ütopya Yayınevi.

Tufan, F. (2013) “Sosyal Ağların Radyo Yayıncılık Uygulamalarına Sunduğu Yeni Olanaklar: R@dyo 2.0”. ed: Can Bilgili, Gülüm Şener, Sosyal Medya ve Ağ Toplum-1:Kitle