KORE SAVAŞI’NA KATILMA SÜRECİNDE BASIN YOLUYLA HALKIN ONAYINI ARTTIRMAK

Esra İlkay Keloğlu İŞLER, Serdar ANALI
2.169 196

Öz


Bu makalede Demokrat Parti’nin NATO’ya üye olmak amacıyla Kore Savaşı’na katılma kararı alma gerekçelerini kamuoyuna anlatmak, olumlu destek sağlamak ve mevcut desteği pekiştirmek amacıyla basın yoluyla uyguladığı siyasal halkla ilişkilerine odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, Kore Savaşı’nın hükümet ve halk arasındaki ilişkilerin inşa edilme sürecini araştırma konusu dâhilinde seçilen destekleyici içeriklere sahip gazetelerin incelenmesiyle belirlenmiş on tematik kategori ile ortaya koymaktır. Çalışmada niteliksel gazete taraması ile elde edilen birincil veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın zamansal sınırları Kore'ye yardım kararının alındığı  30 Haziran 1950 tarihi ile kararının alınış biçimine karşı verilen gensoru önergesinin görüşülmesinin etkilerinin medyaya yansıdığı 31 Aralık 1950 tarihi arasındaki altı aylık zaman dilimidir. Araştırmada, Zafer, Vatan ve Cumhuriyet gazetelerinde yapılan yayınlar kullanılmıştır. Bu gazetelerin Kore Savaşı’na katılma kararı ile ilgili olduğu tespit edilen haber, köşe yazısı, karikatür, fıkra, mizahi yazılar, fotoğraflar ve yazı dizileri incelenmiştir.


Anahtar kelimeler


Anahtar Kelimeler: Kore Savaşı, Demokrat Parti, NATO, Siyasal halkla ilişkiler, kamuoyu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.89437

Referanslar


Alemdar, K. (1996). İletişim ve Tarih. Ankara: İmge Kitapevi.

Atılgan, G. (2007). Behice Boran: Öğretim Üyesi, Siyasetçi, Kuramcı. İstanbul: Yordam Yayınları.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü. (Temmuz 1950). Ayın Tarihi Dergisi. Ankara: BYEGM Yayınları.

Brockett, G. D. (2003). Betwixt And Between: Turkish Print Culture and The Emergence Of A National Identity 1945–1954. Doctoral Thesis, University Of Chicago, Ilınoıs.

Carr, E. H. (2012). Tarih Nedir? (M. G. Gürtürk, Çev.) (16. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları. (1961).

Coşkun, S. (1995). Türkiye’de Politika (1920–1995). İstanbul: Cem Yayınevi.

Çavdar, T. (2004). Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (3. bs.). Ankara: İmge Kitapevi.

Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram (Yenilenmiş 3. bs.). Ankara: Pozitif Yayınları.

Eroğul, C. (1998). Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi (3. bs.). Ankara: İmge Kitapevi.

Faik, B. (2001). Matbuat Basın Derken… Medya (2. kitap). İstanbul: Doğan Yayınları.

Gevgili, A. (1983). Türkiye Basını. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (c. I, s. 220). İstanbul: İletişim Yayınları.

Herman, E. ve Chomsky, N. (2012). Rızanın İmalatı Kitle Medyasının Politiği (E. Abadoğlu, Çev.) (2. bs.). İstanbul: Bgst Yayınları. (2002).

Kabacalı, A. (1991). Nadir Nadi: Demokrasinin, İnsan Haklarının, Özgür Basının Ödünsüz Savunucusu. Milliyet Sanat Dergisi, (271), 2–5.

Kabacalı, A. (1994). Türk Basınında Demokrasi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Karaca, E. (1994). Cumhuriyet Olayı. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.

Kaya Emre, A. E. (2009). Demokrat Parti Politikalarının Cumhuriyet Gazetesi’nde Ele Alınış Biçimleri (1950–1960). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Koloğlu, O. (1992). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın. İstanbul: İletişim Yayınları.

Köktener, A. (2004). Bir Gazetenin Tarihi: Cumhuriyet. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Kuniholm, B. (1980). The Origins of the Cold War in the Near East, Princeton: Princeton University Press.

Nadi, N. (1979). Perde Aralığından (3. bs.). İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Payne, J. L. (Spring 2009). Making the World Safe for Muddle: The Meaning of Democracy in American Foreign Policy. The Independent Review, (13), 601–610. Erişim:15Mart2015,http://search.proquest.com/docview/211202060/fulltextPDF/F26 B5A57ED30493FPQ/19?accountid=41560#

Şapolyo, E. B. (1971). Türk Gazeteciliği Tarihi. Ankara: Güven Matbaası.

Tekindor M. S. (2012). Korean War in the Turkish Press. Turkish Studies, 13(3), 523-535.

Toker, M. (1991). Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları 1944–1973 DP’nin Altın Yılları 1950– 1954 (2. bs.). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Topuz, H. (1973). 100 Soruda Türk Basın Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Topuz, H. (2003). Türk Basım Tarihi. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Van der Lippe, J. M. (2000). Forgotten Brigade of the Forgotten War: Turkey’s Participation in the Korean War. Middle Eastern Studies, 36(1), 92-102. Erişim: 01 Mart2015,http:// search.proquest.com/docview/203252103/AE2B27017F854D59PQ/3?account id=41560#

Yalman, A. E. (1971). Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1945–1971) (IV. cilt). İstanbul: Rey Yayınları.

Cumhuriyet, Vatan ve Zafer’in; 30 Haziran 1950 – 31 Aralık 1950 tarihleri arasında yayınlanan bütün gazeteler incelenmiştir.