KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK UYGULAMA

Özlem Akgüç ÇETİNKAYA
3.329 236

Öz


ÖZET

Kurumların, kurum paydaşlarının örgüt hakkındaki algılarına dayalı oluşan, sahip oldukları imaj ile yöneticilerinin ideal olarak düşündükleri ve ulaşmayı arzu ettikleri imaj farklı olabilir. Kurumsal itibar yönetiminin ilk adımı, kurum paydaşlarının kurum hakkındaki kurumsal imaj algısının bilinmesidir. Kurumlar daha sonra, arzu ettikleri imaja ulaşmak için neler yapılması gerektiğine ilişkin çalışmalar planlayabilir.

Kurumların, kurumsal itibar oluşturulabilmesi için paydaşları ile olumlu ilişkiler kurması ve sürdürmesi esastır. Bu anlamda kurumların yeni hedef kitleleri “çevirimiçi paydaşların” göz ardı edilmesi itibara zarar verebilir. Bu çalışmada, öncelikle, “kurumsal kimlik”, “kurumsal imaj”, “kurumsal itibar” ve “dijital itibar” kavramları literatür taraması yapılarak ortaya konulmaya çalışılmış, daha sonra, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin sosyal medyada algılanan imajı ile ilgili bir imaj ölçüm uygulaması yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar, Dijital imaj, İmaj ölçümü, Üniversite İmajı


Anahtar kelimeler


Anahtar kelimeler: Kurumsal İmaj; Kurumsal İtibar; Dijital imaj; İmaj ölçümü; Üniversite İmajı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.50232

Referanslar


Alabay, M. N. (2011). Sosyal Medyada Tüketiciler ve Pazar

Bölümleme Uygulamaları. inet-Tr 16. Türkiye’de İnternet Konferansı. İzmir: Bildiri 11.

Alikılıç, Ö. A. (2011), Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler, Efil Yayınevi, Ankara.

Arpan, L. M., Raney, A. A., & Zivnuska, S. (2003). “A cognitive approach to understanding university image”. Corporate Communications: An Internatonal Journal, 8 (2), 97- 113

Binark, M. (2014), Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Brown, Tom J; Dacin, Peter A; Pratt, Michael G and Whetten, David A (2006), “Identity, Intended Image, Construed Image, and Reputation: An Interdisciplinary Framework and suggested Terminology”, Academy of Marketing Science Journal; Spring 2006; 34, 2; ABI/INFORM Global pg. 99-106.

Budak, G.; Budak, G. (2014), İmaj Mühendisliği Vizyonundan Halkla İlişkiler, Nobel Yayınları, Ankara.

Çimen, F. (2011), Online İtibar Yönetimi, http://sosyalmedya.co/online-itibar-yonetimi-dosya/ Erişim Tarihi: 10.06.2015

Dijital itibar nedir nasıl sağlanır, (2013), http://www.bucks.com.tr/blog/32/dijital-itibar-nedir- nasil-saglanir.html5. Erişim Tarihi: 10.06.2015.

Dowling, G. (2004). “Corporate Reputations: Should You Compete on Yours?”, California Management Rewiew, Vol.46, No.3, 19-36.

Er, G. (2008), Sanal Ortamda İtibar Yönetimi, İstanbul: Cinius Yayınları.

Hall, R. (1992), “The Strategic Analysis of Intangible Resources”, Strategic Management Journal, Vol.13, 135-144.

Kahraman, M. (2013), Sosyal Medya 101 2.0, İstanbul: Mediacat Kitapları.

Karaköse, T. (2012), Kurumların DNA’sı İtibar ve Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karabulut, N. (2009), Yeni Medya Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, İstanbul: Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu Yayınları.

Kazoleas, D.; Kim,Y.; Moffitt, M. A. (2001),”Institutional image: a case study”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 6 Iss 4 pp. 205 – 216

Kılıçcıoğlu, Ö.“Online İtibar Yönetimi” (t.y), http://www.sosyalmedyacci.com/itibar_2345648. pdf?9f3584 Erişim Tarihi: 01/03/2015

Lemmink, J., Schuijf A., & Streukens S. (2003), “The role of corporate image and company employment image in explaining application intentions”. Journal of Economic Psychology, 24, 1–15.

Okay, A.(2013), Kurum Kimliği, İstanbul: Derin Yayınları.

Onat, Ferah (2014), Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nobel Yay.,Ankara.

Peltekoğlu, F. B. (2012), Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayıncılık.

Vural, B. A. & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi