MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA İLETİŞİM DOYUMU İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ESAKTİF TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Funda YALIM
2.121 209

Öz


Günümüz modern yönetim anlayışında önemli bir yer tutan iş tatmini ve örgütsel iletişim unsurlarının örgütlerde iş verimliğinin sağlanması, performans, motivasyon ve aidiyet duygusunun arttırılması ile ilişkili olduğu birçok araştırmada ortaya konmaktadır.  Bunun yanı sıra iş tatminini oluşturan unsurlar, örgütsel iletişimin işleyişi ve çalışanların iletişim doyumu sektörden sektöre ve çalışanların beyaz ya da mavi yakalı olup olmamasına göre de farklılık gösterebilmektedir. Bu çalışma örgütsel iletişim ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile İstanbul’da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 120 mavi yakalı çalışanına anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Sonuçlar SPPS (15.0) İstatistik Programı ile analiz edilmiştir.  


Anahtar kelimeler


İş Tatmini, İletişim Doyumu, Mavi Yakalı Çalışanlar, Örgütsel İletişim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.26772

Referanslar


Akıncı B.V.(2003). Kurum Kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Arklan Ü. ve Taşdemir E.(2010). İstanbul: Literatürk Yayınları.

Can H., Aşan A., Aydın E.M (2006). Örgütsel Davranış. Arıkan Yayınları: İstanbul

Bakan İ. ve Büyükbeşe T. (2004). Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler için Bir Alan Araştırması, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 7 - 1:30.

Bozkır S. (2014). Dönüşümcü Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Davran D. (2014). Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini İlişkisi: Van İli İlk ve Ortaokulları Öğretmenleri Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Demirağ Ş.A. (2015). Örgütsel Güven ve İş Tatmini Arasındaki İlişki, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Downs C.W, Hazen M.D (1977). A Factor Analytic Study of Communication Satisfaction. Journal of Business Communication, March, 64-73.

Durmuş B., Yurtkoru S., Çinko M., (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’LE Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Erdil O., Keskin H., İmamoğlu S.Z., Erat S. (2004). Yönetim Tarzı ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5 (1), 17-26.

Eren E (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayım.

Eroğlu E., Özkan G (2009). Örgüt Kültürü ve İletişim Doyumu ile Bireysel Özellikler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Bir Uygulama Örneği. Selçuk İletişim Dergisi, 5 (4):50-61.

Eroğluer K (2011). Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişki: Kuramsal Bir İnceleme, Ege Akademik Bakış. Cilt:11, Sayı:1, Ocak, 121-136.

Gülnar B.(2007). Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Gürüz D. ve Eğinli A.T. (2014). Kişilerarası İletişim Bilgiler-Etkiler-Engeller. Ankara: Nobel Yayın.

Karakuş S (2011). Mavi Yaka Çalışanların Denetim Odaklarının İş Doyum Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Kocabaş F. (2005). Değişime Uyum Sürecinde İç ve Dış İletişim Çabalarının Entegrasyonu Gerekliliği, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Vol.07, Issue 13, 247-252.

Nilay K. (2013). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Özkalp E. ve Kırel Ç. (2010). Örgütsel Davranış. Bursa: Ekin Yayınları.

Özpehlivan M (2015). Kültürel Farklılıkların İşletmelerde Örgüt İçi İletişim, İş Tatmini, Bireysel Performans ve Örgütsel Bağlılık Kavramları Arasındaki İlişkiye Etkileri: Türkiye- Rusya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, İstanbul.

Peltekoğlu F.B. (2001).Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul:Beta Basım.

Sabuncuoğlu Z. ve Gümüş M. (2008). Örgütlerde İletişim, İstanbul: Arıkan Kitabevi.

Sabuncuoğlu Z. ve Tüz M. (2008). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Basım.

Şentutan Ş.(2014). Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Şimşek L. (1995).İş Tatmini, Verimlilik Dergisi.(12)

Spector P.E.(1997). Job Satisfaction: Application, Assesment, Cause and Consequences, London: Sage Publications

Şişman M. (2007). Örgütler ve Kültürleri.Ankara:Pegem Yayıncılık.

Takım A (2012). Örgütsel Çatışmanın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Telma N., Önen L., Özgeldi M. (2005).Psikolojide İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara: Nobel Yayınları.

Tetik A., Uçar G., Yalçın B.(2008). Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Etmenler ve Emniyet Mensupları İle Yapılan Alan Araştırması, Verimlilik Dergisi. Ankara: Sayı:1

Tuna Y. (2008). Örgütsel İletişim Sürecinde Yöneticilerin Duygusal Zeka Yeterlilikleri, Doktora Tezi, Eskişehir.

Tuncer D., Ayhan D., Varoğlu D (2007). Genel İşletmecilik. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Tüzün İ.K., Varoğlu K. (2014). İletişim. Sığrı Ü.(Ed). Örgütsel Davranış (532-552), İstanbul: Beta Basım.

Yazıcıoğlu Y., Erdoğan S (2011). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.