İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE DAİR GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

Süleyman ÖZCAN
1.137 261

Öz


19.yy da başlayan endüstrileşme ve kalkınma hamleleri o zaman ki anlayışta büyük bir
gücü simgelemekteydi. 20.yy ile beraber endüstrileşmenin gücü 2.Dünya Savaşı ile beraber
yön değiştirmeye başlamış ve günümüze kadar gelen süreçte değişimin kendisi bir güç haline
gelmiştir. Değişim ve yenilik, gelişmelerinin yansıdığı tüm sistemlerde ortaya çıkan ürünler
vasıtasıyla kendi fikirlerini ortaya koyabilmektedir. Günümüzde bu girişimlerin başında gelen
televizyon, gazete, internet vb. medyadaki mesajları algılama ve değerlendirme yetisi büyük
önem arz etmektedir. Medyanın farklı araçlar ve kanallar aracılığıyla toplumlar üzerindeki
yoğun ve hızlı etkileri, bilinçli medya okuryazarı bireylerin yetiştirilmesini gerektirmektedir.
Medya okuryazarlığı ile bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine olanak sağlayacak bir
medya bilincinin oluşturulması ve eleştirel bir bakışla medya kültürünü çözümleyen bireylerin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Ticaret Üniversitesi iletişim fakültesi
öğrencileri ile Erciyes Üniversitesi İletişim fakültesi öğrencilerine 21 sorudan oluşan bir anket
uygulanarak iki üniversite iletişim fakülteleri öğrencileri arasında medya okuryazarlığı ve
eleştirel bakış açılarını görmek adına elde edilen veriler irdelenmeye ve konuya genel bir bakış
açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.


Anahtar kelimeler


Medya; Medya Okuryazarlığı; Eleştirel Düşünme

Tam metin:

PDF