İLETİŞİM ALANINDA İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ayşegül ÇİLİNGİR
8.202 758

Öz


Bu araştırmada Türkiye’de iletişim alanında içerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan
tezler incelenecektir. Araştırmanın amacı, sosyal bilimler alanında nicel bir yöntem olan içerik
analizi yönteminin iletişim alanında yapılan tezlerde kullanımına ilişkin veriler elde etmektir.
İletişim alanındaki araştırmalarda daha sık kullanılmaya başlayan içerik analizi yönteminin
nasıl, hangi alanlarda tercih edildiğini ortaya koymaktır. Bu çalışma ile birlikte iletişim
çalışmaları alanına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırma materyali olarak, Yüksek
Öğretim Kurumu’nun tez merkezinde erişime açık /izinli tezler kullanılmıştır. Bu araştırma için
33 yüksek lisans ve 31 doktora tezi olmak üzere toplam 64 tez taranmıştır. Araştırmada, çalışma
materyali olan tezlerden elde edilen veriler nicel bir araştırma yöntemi olan içerik analizi
yöntemi ile irdelenmiştir. Bu veriler elde edilirken tarih aralığı olarak 1996-2015 yılları baz
alınmıştır. Bunun nedeni, 1996 yılından önceki ve 2014 yılından sonraki tezlere izin kısıtlaması
veya yüklenme hatası nedenlerinden dolayı ulaşılamamış olmasıdır.


Anahtar kelimeler


İletişim alanı, İçerik analizi, yüksek lisans ve doktora tezleri

Tam metin:

PDF