KÜRESEL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK IŞİD’İN DİJİTAL DERGİ KULLANIMI: KONSTANTİNİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Emir TÜRKOĞLU
1.417 585

Öz


Gelişen iletişim teknolojilerinin itici gücüyle birlikte terörün kazandığı yeni anlam, mevcut
sorunların bölgesel kalmasını engellemekte ve terörü sınır aşırı bir faaliyete dönüştürmektedir.
Şüphesiz eylemlerini duyurma ekseninde hareket eden örgütlerin, meşruluk arayışında destek
bulabilmesi, medyada temsil edilmesi ile doğru orantılıdır. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı
olanaklar ile geleneksel medya araçlarının kontrole dayalı etkisinin kırılması, örgütlerin medyaya
olan ihtiyaç ve etkinliğine yeni bir boyut katmıştır. Artık örgütler bu yeni mecralarda doğrudan
propagandalarını yapabilme fırsatına kavuşurken etkinlik sahalarını da genişletme imkanı elde
etmişlerdir.
Terör ve Medya bağlamında küresel cihadist bir terör örgütü olan Irak ve Şam İslam Devleti’nin
(IŞİD) ele alındığı çalışmada, örgütün medya etkinliğinde ayrı bir önem taşıyan dijital dergi kullanımı
üzerinde durulmuştur. Kapsamlı bilgi sunulabilmesi açısından örgütlere geniş bir platform sağlayan
e-dergiler, ilk elden bilgi edinilmesi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkçe
dergi Konstantiniyye’nin incelendiği çalışmada, örgütün söz konusu yayınla neyi hedeflediği tespit
edilmeye çalışılmıştır. Nitel içerik analizi kullanılarak gerçekleştirilen incelemede, öne çıkan dört
ana tema belirlenmiş ve kodlar bu başlıklar altında bağlamından koparılmadan değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen analizde, örgütün tüm söylemlerini derginin adıyla özdeşleştirilen İstanbul’un
fethedilmesi amacıyla oluşturduğu ve öncelikli hedefleri arasında Türkiye’nin yer aldığı anlaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Yeni Terör; Medya; Yeni Medya ve Terör; IŞİD; Konstantiniyye.

Tam metin:

PDF