TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME

Mahmut AKGÜL, Mustafa AKDAĞ
1.152 410

Öz


Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesinin sonucu olarak ağ toplumuna dönüşen
modern dünyada gündelik yaşamın bir parçası olan yeni medya ortamları, teknolojik yeniliklere
paralel olarak konumunu sürekli tahkim etmektedir. Yeni medya ortamlarının insan yaşamının
eklektik bir uzvuna dönüşmesi, yeni ihtiyaçları da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaçların
başında da yeni medya eğitimi gelmektedir. Yeni medya teknolojilerini daha efektif ve verimli
kullanabilen bireyler yetiştirmek amacıyla iletişim eğitiminin bir parçası olarak dünyada ve
Türkiye’de yeni medya eğitimi veren lisans programlarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu
gerçekler göz önünde bulundurularak yazıya dökülen çalışmada, Türkiye’deki faal durumda olup
lisans düzeyinde eğitim veren yeni medya bölümlerinin pedagojik yönelimlerini betimlemek
ve olası sorunlara dikkat çekmek amacıyla niceliksel betimleme yöntemi kullanılarak anlamlı
görüşler elde edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de yerleşik bir yeni
medya eğitiminin bulunmadığı saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


İletişim, Yeni Medya, Yeni Medya Eğitimi

Tam metin:

PDF